Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie Eerste Pinksterdag 9 juni 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Organist: mw. Willemien Gerritsen-Kloosterboer
Zang: mw. Nelleke Hazeleger-Westeneng

Thema: In vuur en vlam

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 87 (helemaal), Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede (zo mogelijk staand)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Lied 672: 1, 2 en 7, Kom laat ons deze dag

Nelleke Hazeleger zingt: “De wind steekt op”, van Sela

Gebed

Moment voor de kinderen
Zingen, ELB 454 (helemaal), Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Schriftlezing, Handelingen 2:1-13 (NBV)
Zingen, Weerklank Lied 197: 1, 2, 3, 5, 8 en 9, In vuur en vlam zet ons de Geest
-> Beurtzang Nelleke en gemeente, Nelleke begint

Verkondiging. Thema: In vuur en vlam
Zingen, ELB 186a (helemaal), Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Nelleke Hazeleger zingt: “How beautiful are the feet,” van George Frederic Händel

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen, Lied 289 (helemaal), Heer, het licht van uw liefde schittert (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Bijlage: tekst Weerklank Lied 197


Vers 1: In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!


Vers 2: Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.


Vers 3: Wie op het rijk van Christus hoopt
ontvangt de Geest en wordt gedoopt -
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan!

Vers 5: En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.


Vers 8: De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.


Vers 9: Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van Pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters