Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie, ambtswisseling, 2 juni 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Klaasje Hemstede
Saxofoon: Marianne Hierink


Orgelspel

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst Janny Schaapman


Zingen: Jezus roept hier mensen samen lied 975: 1,2 en 3

Moment van stilte

Groet

Voorganger: De Heer is met u, met jou
Allen: Zijn vrede voor ons, nu en altijd.


Bemoediging en drempelgebed

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Richt ons hart op wat werkelijk belangrijk is
Allen: Ontsteek in ons geloof, hoop en liefde
Voorganger: Dat we hem volgen. Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen!

Zingen: Zoals ik ben, kom ik nabij lied 377: 1,2,4 en 6 liedboek 2013

Gebed om de Heilige Geest

Muzikaal intermezzo - Marianne Hierink

Kinderen en tieners gaan naar de kindernevendienst en tienerdienst


Bijbellezing: I Korinthe 3: 4-9 NBV


Preek: Medewerkers van God

Zingen Laat m’ in u blijven groeien bloeien Gezang 78: 1 ( liedboek 1973)


Afscheid van Froukje Hasselo, pastoraal ouderling

Gebed van Joke Verweerd – Froukje
Biddend klim ik op een heuvel,
Zie ik welke wegen gaan,
Door de wereld van mijn denken
Van U af en op U aan.

Laat mij biddend woorden vinden,
Voor wat in mijn denken woelt.
Laat mij stilaan dichter komen
Tot zoals U mij bedoelt.

Biddend durf ik wel te leven,
Want dan loop ik aan Uw hand,
Vind ik houvast in vertrouwen,
Wegen naar het nieuwe land.

Biddend tot bewustzijn komen,
Dat God altijd om ons is,
Dat Hij is in onze dromen,
Ons bezit en ons gemis.


Zingen: Laat Heer uw volk uw daden zien en leven psalm 90: 8

Presentatie nieuwe ambtsdragers Riek Noeverman en Margriet Hierink

Zingen Heer wijs mij uw weg Opwekking 687, met mp3 zingen

Opdracht aan de ouderling
Vragen aan de nieuwe pastoraal ouderlingen
Nu je geroepen wordt tot het ambt van pastoraal-ouderling geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente ten diepste door God bent geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift als regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt uit te oefenen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je eerlijk en trouw te zijn naar de mensen, aandacht te hebben voor het eigene van ieder en beloof je daarbij te zwijgen over wat je in vertrouwen wordt gezegd?
Beloof je, in alles wat je zult zeggen en doen. je te laten leiden door Gods Woord en Geest?
Wat is daarop je antwoord?

Gebed en handoplegging op de knielbank

Herbevestiging ouderling-praeses Janny Schaapman en pastoraal-ouderling Eel Haayema

Gedicht - Janny Schaapman
Hoop
Blijven hopen dat jij
dingen kunt veranderen
ten goede
dat is zo bemoedigend
zo hoopvol

zien en merken
dat je veel meer hebt gekregen
dan je vermoedt
om uit te delen.
(Ina Sipkes de Smit )


Vragen herbevestiging :
Eenmaal ben je bevestigd in het ambt van ouderling in deze gemeente.
Nu je je ambt voortzet, vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente ten diepste door God bent geroepen?
Beloof je je ambt uit te oefenen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je, in alles wat je zult zeggen en doen, je te laten leiden door Gods Woord en Geest?
Wat is daarop je antwoord?

Handdruk

Allen gaan staan
Vraag aan de gemeente:
Nu deze mensen zijn bevestigd en herbevestigd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Zingen: Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild lied 362:2 uit liedboek 2013

Allen gaan zitten


Dank- en voorbeden

Collecte- muziek door Marianne Hierink

Zingen: Vervuld van uw zegen Lied 425

Zegen
Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters