Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Orde van dienst/Liturgie

Liturgie Ontmoetingsdienst 19 mei 2019 om 19.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Voorganger: ds Reijer R.J. de Bruijn
Muzikale medewerking: Leonie & Henk
Thema: HEB JE OLIE GENOEG?

Zingen en spelen voor de dienst: Leonie & Henk

Welkom door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Zullen we samen bidden?

Opw. 520 Wees mijn verlangen

Schriftlezing: Hooglied 5: 2-8 (ds.)

Zingen: Opw. 136 Abba Vader, U alleen

Schriftlezing: Matth. 25: 1-13 (lector)

Zingen: NLB (psalm) 117

Muzikale bijdrage: Leonie & Henk

Overdenking: Heb je olie genoeg?

Zingen: Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water
Opw. 819 Wie deed de eerste zon opgaan

Zullen we samen danken?

Muzikale bijdrage: Leonie & Henk

Gedicht : ‘Houdt de vlam brandend’ (Magda)
Gebed
Collecte
Zingen: Opw. 818 Eenmaal maakt U alles nieuw, Jezus
Zegen
Na afloop ontmoeting en koffie in de hal

Liturgie doopdienst 19 mei 2019 om 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

In deze dienst worden Hugo Messemaker, Ivan Hekman en Cato Visser gedoopt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Ouderling van dienst: mw. Silvana Kösters
Organist: dhr. Gert Diepeveen
Met medewerking van kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’

Voor de dienst kijken we naar foto’s van de dopelingen. Ondertussen is er muziek.

Welkom en mededelingen
Zingen, Lied 868: 1 en 4, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (zo mogelijk staand)

Stil gebed (zo mogelijk staand)
Votum en groet (zo mogelijk staand)
Zingen, Lied 354: 1, 3 en 4, Jouw leven staat aan het begin

Onderwijs over de doop
Zingen, ELB 289 (helemaal), Ik geloof in God de Vader (zo mogelijk staand)

Gebed
Zingen, ELB 278: 1, Laat de kind’ren tot Mij komen
 Ondertussen worden de dopelingen de kerk binnengebracht.
De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen.
Moment met de kinderen

Het kinderkoor zingt 2 liederen:
 Wie wa wondertje
 Heer U kent mij als geen ander

Vragen voor de doopouders
Persoonlijk woord dominee Tijink
Bediening van de doop
Jawoord van de gemeente (zo mogelijk staand)
Zingen, ELB 471 (alleen) refrein 1, Weet je dat de Vader je kent (zo mogelijk staand)

Het kinderkoor zingt: Ik wens jou

Overhandigen van de doopkaarsen en de dagboekjes, door de ouderling van dienst

Gebed
 Aansluitend worden de dopelingen de kerk uit gebracht.
Aansteken van de kaarsen van de kindernevendienst
 Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing, Matteüs 28:16-20 (NBV)
Zingen, Lied 305 (helemaal), Alle eer en alle glorie

Preek. De doop – een dubbele opdracht
Zingen, Psalm 119: 3, U dank ik, Heer, in opgetogenheid
 Aansluitend komen de kinderen terug van de kindernevendienst

Gebed
Collecte. De kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas.
Zingen, Lied 425, Vervuld van uw zegen (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen “amen”

 

Liturgie 19 mei 2019 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Bevestiging ambtsdragers

Voor de dienst zingen wij Lied 868: 1, 2, 4, 5

Intocht kerkenraad en afkondigingen

Psalm 81: 1, 7, 8

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Aandacht voor de symbolische schikking

Gebed van verootmoediging

Lied 836: 1, 4

Woord van vergeving

Gebod: Mat. 22: 35-40
35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod.
39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Lied 836: 2
(de kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren)

Gesprekje met de kinderen

Tijdens het lied ‘We gaan voor even uit elkaar’ gaan de kinderen naar de nevendienst

Gebed bij de opening van het Woord

Direct gevolgd door Lied 681 (3 x) met de Nederlandse tekst uit de ELB 152:
Kom tot ons, o heil'ge Geest,
in ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil'ge Geest,
kom tot ons, o heil'ge Geest.

Schriftlezing: Rechters 6: 1-15
1/2 Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. 3 Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. 4 Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, nog geen schaap, geen rund en geen ezel.
5 Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten: een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte.
6 Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede, en het volk riep de HEER te hulp. 7 Toen de Israëlieten de HEER tegen de Midjanieten te hulp riepen, 8 stuurde hij een profeet, die hun zei: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij. 9 Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden; die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. 10 En ik heb jullie gezegd: Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’ 11 Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. 12 De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 13 ‘Mag ik u vragen, ‘antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’
15 ‘Mag ik u vragen, ‘antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’

Lied 361: 1, 2, 3

Schriftlezing: Rechters 6: 16-24
16 De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ 17 Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. 18 Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed, ‘antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’ 19 Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan.
20 De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was. 21 Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen. 22 Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, en hij riep uit: ‘Nee, HEER !Nee, mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de HEER !’
23 Maar de HEER stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’
24 Gideon bouwde op die plek een altaar voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiëzer in Ofra.

Lied 361: 4, 5, 6, 7

Verkondiging: Dat kun je omdat Ik je bijsta!

Lied 362 (de kinderen komen terug)

Afscheid van de aftredende ambtsdragers
Presentatie van aantredende ambtsdragers
Gebed bij de bevestiging

Vragen aan de te bevestigen ambtsdragers

Gezongen gebed om de Heilige Geest: (melodie lied 415) (staande)

Zegen hen, Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!

Zegening


Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u deze ambtsdragers en contactpersonen in uw midden ontvangen
hen omringen met uw belangstelling, hen dragen in uw gebeden
en met hen meedenken en meewerken in de gemeente van Christus?

De gemeente antwoordt: JA, VAN HARTE!


Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van Lied 951: 2


Gebeden

Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)

ELB 270

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
aan uw daag’-lijks leven , uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk,
ga nu heen in vrede, Ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis,
ga nu heen in vrede ga en maak het waar.


Zegen

Na afloop van de dienst kunt u de nieuwe en vertrekkende ambtsdragers een hand geven

Liturgie 19 mei 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: Ds. Peter Lindhout, Dedemsvaart

Welkom

Aanvangslied: Lied 218

Stil gebed
Bemoediging en groet

Inleiding

We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 98: 1, 3

Smeekgebed
Woorden van liefde en leven uit Galaten 5
We zingen: Lied 630: 3, 4

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Johannes 21: 1-19

We zingen: Lied 942

Verkondiging

Orgelspel

We zingen: Lied 908: 1, 5, 6, 7

Gebeden

Inzameling van de gaven

We zingen: Gezang 416

Zegen

Liturgie 19 mei 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Dienst van afscheid, herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers

Voorganger: ds. Hans Baart
Organist: Riekus Hamberg

Muziek

INTREDE

Binnenkomst kerkenraad

*Vooroefenen Lied 98c

Welkom namens de kerkenraad

*Psalm 98: 3 en 4

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de Naam van de Heer
G die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Trouw tot in eeuwigheid
laat Hij niet los wat zijn hand heeft opgepakt.

V Genade zij u en vrede
van de Eeuwige die onze Vader is,
en van Jezus Christus de Opgestane,
G Amen.

Een paar woorden bij de dienst

Gebed van toenadering

*Loflied Lied 150a: 3 en 4 ‘Geprezen zij God!’

Moment met de kinderen

*Het lied bij het weggaan


DIENST VAN DE SCHRIFT

*Bij wijze van gebed zingen we ‘Heer, ik kom tot U’ (Opwekking 226; piano)

Een paar woorden vóór de lezing

Lezing van Johannes 13:31-35

Overdenking – ‘Zie je wel’

*Lied 98c ‘Bergen kunnen het’


DIENST VAN BEVESTIGING VAN DIAKENEN EN OUDERLINGEN

1. Afscheid en welkom – contactpersonen

2. Afscheid en welkom – ambtsdragers

Vraag aan de voorzitter van de kerkenraad

Woorden ter inleiding

*Lied ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ (luisteren en evt. meezingen)

Herbevestiging

Aftreden

Bevestiging

Gebed

Handoplegging

Belofte van de gemeente
V Gemeente, zie hier uw nieuwe diakenen en ouderlingen.
Wilt u hen, en de ook de nieuwe contactpersonen,
hartelijk in uw midden ontvangen?
Wanneer u over hen spreekt, zult u hen dan hooghouden in hun ambt?
Wanneer zij een beroep op u doen, zult u hen dan ter wille zijn?
Wanneer u bidt, zult u dan voor hen bidden?
G Ja, dat beloven wij!

*Lied 362: 2 ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’


DIENST VAN DE TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen het gebed van Franciscus van Assisi

V Heer, maak mij een instrument van uw vrede
G Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

V Heer, laat mij ernaar streven
G niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

V Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door het leven prijs te geven staan we op tot het eeuwige leven.
G Amen


Collecten

*Slotlied Lied 974: 1, 2 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven’
(op de melodie van ‘Wij leven van de wind’, Lied 687)

Zegen
V Over onze harten, over onze huizen
G de zegen van God.
V In ons gaan, in ons komen,
G de vrede van God.
V In ons leven, in ons geloven,
G de liefde van God.
V Aan ons eind en aan ons nieuw beginnen,
G de barmhartigheid van God
V die ons ontvangt en thuis zal brengen.

G Amen, amen, amen (gezongen)

 

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters