Vacture(s)
lllll

De vierde zondag van de herfst

Lied voorafgaande aan de kerkdienst: Lied 280: 1 t/m 5

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 8: 1, 2 en 3
Stil moment, bemoediging en groet
Inleidend woord
Gebed om ontferming, gevolgd door Lied 304

D I E N S T V A N H E T W O O R D
Gebed van de zondag
KND: zingen 'Samen in het licht'
De Schrift gelezen en gezongen:

 Genesis 1,26-31 & 2,18-25, gelezen door mijzelf
 Orgelimprovisatie over Lied 849
 Marcus 10, 1-16, gelezen door Marion Willems
 Antwoordlied: Lied 849

Overweging en geloofslied: Lied 344 (staand)
Dank- en voorbeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Psalm 103:1,2 en 9
Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters