Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Wim de Just

Welkom

Zingen: Psalm 149: 1 en 3 Halleluja, laat opgetogen
Stil gebed
Groet en bemoediging
Zingen: lied 220:1,2 en 4 Zoals een bloem melodie lied 221 ( Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Gebed
Zingen  Kom, Geest van God lied 333 met herhaling
 
Bijbellezing: Handelingen 20: 1-12
Preek:  Geluksvogel!
 
Geloofsbelijdenislied lied 609 Machtig God  uit de bundel Hemelhoog/EB 351
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
 
Collecte
Inleidende woorden op de Maaltijd des Heren
 
Tafelgebed
Voorganger:
De harten omhoog naar God!
Allen:
ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!
Voorganger:
Dank de Heer, onze God!
Allen:
WIJ WILLEN GOD DANKEN!
 
Voorganger:
U danken wij, God, onze Heer,
God van overal en altijd
Van mensen, dieren en planten,
Van water, lucht en aarde
Die alles goed maakt
En alles vasthoudt:
Heilig is uw Naam!
ALLEN:
KOM TOT ONS, HIER IN UW MIDDEN.

Zingen ( op de melodie van psalm 136):
Loof de Heer, want God is goed,
Die de mensen leven doet
En hen als op handen draagt-
Liefde die de dood verjaagd.
 
Dank de Heer, die alles schiep,
En ons hierbij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
Maak ons vrij, toon ons uw kracht!
 
Voorganger:
We danken U, God voor uw zoon Jezus
Voor het offer dat hij bracht.
Voor het leven dat Hij geeft.
Ook vandaag, aan ons.
Jezus  heeft het brood en de beker genomen,
Hij dankte U en zei tegen zijn volgelingen: Dit is mijn lichaam dat voor  jullie gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Tot vergeving van zonden.
Telkens als wij samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood en schenkt Hij de wijn.
Zo zorgt Hij voor ons.
 
ALLEN:
KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN
Zingen ( melodie psalm 136)
Loof de Heer, want God is goed:
Zie wat Jezus voor ons doet:
Boord is Hij voor mij, en wijn;
Ik mag gast aan tafel zijn.
 
Voorganger:
Uw Geest is gekomen,
Kracht om alles nieuw te maken,
Mensen die op U lijken.
Geef ons uw Geest van liefde.
Houdt ons dicht bij U en bij elkaar,
dat wij in liefde delen en zorgen voor elkaar.
Verdere voorbeden:……..
Zingen lied 840: 1,2 en 3 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’

Nodiging in de kring
Brood breken en delen
Wijn inschenken en delen
We sluiten de kringviering af met het gezamenlijk gebed: ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT…..
 
Dankwoorden  uit Psalm 103: 1-5
Slotlied:  lied 426 Engels en Nederlands God zal je hoeden
Zegen
Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters