Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

Voorzang:  PSALM 146c: 1 en 7 ( “Alles wat adem heeft love de Here”)
Stil Gebed
Votum en groet
 
PSALM 89: 1 en 2
Spiegelmoment: lezing Kolossenzen 3, 1 - 17
GEZANG 859: 1 en 4 (“schuldig staan wij voor U, Heer”)
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Geest
 
Kindermoment
Kinderlied: “We gaan voor even uit elkaar”
 
Schriftlezingen: Psalm 145, 1 – 10 en  Kolossenzen  1, 1 – 8
PSALM 145: 1, 2 en 3
Preek over Kolossenzen 1, 6
 
GEZANG 968: 1, 2 en 5
Dankgebed
GEZANG 704: 1 en 2 (“Dank, dank nu allen God”)
Zegen met gezongen Amen
 
 
Voor de dienst zingen we lied 212: 1, 2, 3
Welkom en afkondigingen door Hetty de Lange
Lied 217: 1, 3, 5
Stil gebed – Onze hulp – Groet
 
Inleidend woord
Verootmoediging (in stilte)
Geroepen om te zingen 60: 1, 2
 
Wie van ons doet de ander recht,
is er een die de waarheid zegt,
wij spreken kwaad, wij zwijgen dood,
welk woord verdient er nog geloof?
 
Mensen verstommen voor elkaar,
maken de goede trouw niet waar,
woorden zijn leeg en harteloos,
stenen geeft men elkaar voor brood.
 
Woord van vergeving: Joh. 3: 16, 17
16 God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17  God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
 
Geroepen om te zingen 60: 3
O God, uw Woord is metterdaad,
Gij spreekt ons vrij van alle kwaad,
uw Zoon staat voor uw waarheid in,
het Woord dat vlees geworden is.
 
Lied 310
De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren. Gesprekje met de kinderen. Nadat het zondagskind de kaars heeft aangestoken zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’
 
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezingen door Hetty de Lange
1 Sam. 21: 2-7
2 David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’
3 ‘Orders van de koning, ‘antwoordde David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn mannen wachten op me op een afgesproken plek.
4 Maar nu terzake: wat hebt u in voorraad? Geef me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’
5 ‘Gewoon brood heb ik niet, ‘antwoordde de priester. ‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw hebben gehad.’
6 ‘Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden, ‘antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’
7 Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.
 
Schriftlezing: Marcus 2: 23 – 3: 6
23  Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken.
24  ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’
25  Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden?
26  Hij ging het huis van God binnen-Abjatar was toen hogepriester-en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’
27  En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat;
28  en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’
1 Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand.
2  Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. 3  Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’
4  Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 5  Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.
6  De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.
 
Lied 150a: 1, 2, 4
Verkondiging
ELB 425 (eerst allen daarna in canon)
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft.
 
(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)
[Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2]
 
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied 418: 3, 4
Zegen met gezongen ‘Amen’
 
Doopdienst van JURRIAN WERMINK,
zoon van Stefan en Jorinda Wermink-Hopman

Welkom en afkondigingen
Zingen: NLB (psalm) 118: 9 Dit is de dag, die God deed rijzen
Stil gebed
Votum en Groet
 
Zingen: Opw. 733 Tienduizend redenen https://www.youtube.com/watch?v=YJVucni29Ds
Zullen we samen bidden?
Zingen: NLB 340b ‘Ik geloof in God de Vader’ (Gemeente gaat staan)
 
Onderwijs van de Heilige doop (door Coby)
Jurrian zal nu de kerk worden binnengebracht (met het doopwater)
Zingen: Geroepen om te zingen, lied 77: Verbonden met vader en moeder
Aandacht voor de kinderen (door Reijer)
Zingen: Opw. 136 Van top tot teen (beamer)
 
Doopvragen aan de ouders (door Coby)
Bediening van de Heilige doop (door Coby)
Vraag aan de Gemeente: (door Coby) – (Wilt u gaan staan?)
Zingen: NLB 794: 1 Gods zegen bidden wij je toe (U mag weer gaan zitten)
Gedicht (door Jorinda)
Overhandiging doopkaart/doopkaars (door Ellen) en donatie Poal: ‘Kinderen van de voedselbank’
Jurrian blijft bij zijn ouders. De kinderen mogen het licht van de lantaarns aansteken en naar de kindernevendienst gaan.
 
Zingen: NLB 885: Groot is uw trouw, o Heer
Schriftlezing: Marc. 10: 13-16 (NBV) (door Stefan)
Schriftlezing: Psalm 131 (NBG !) (door Reijer)
Verkondiging: Op de arm van zijn moeder (Ps. 131)
Zingen: Opw. 430 Heer, ik prijs uw grote Naam (beamer)
Afkondigingen
Zullen we samen danken?
Collecten
Zingen: JDH 270: 1, 2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Zegen (3 x amen)
Welkom en mededelingen
Zingen, Lied 218: 1, 2 en 4, Dank U voor deze nieuwe morgen (zo mogelijk staand)
 
Stil gebed
Votum en groet        
Zingen, Lied 864: 1 en 3, Laat ons de Heer lofzingen
 
Geloofsbelijdenis, Vraag en antwoord 1 van de Catechismus
Zingen, Lied 885 (helemaal), Groot is uw trouw, o Heer
Gebed
 
Schriftlezing, 1 Samuël 25:23-31 (NBV)
Zingen, Psalm 61 (helemaal), O Here, verhoor mijn smeken
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 25:29 (NBV)
Zingen, Psalm 17: 3, Gij hulp van wie wordt overmand
Gebed
Collecte
Zingen, Lied 416 (helemaal), Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'
 
 

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters