Kerkvensters
lllll

header3

Thema: Krijgen wij nog steeds wonderen en tekenen van God?
 
Voor de dienst zingen we lied: 374 O Heer mijn God ( Evangelische Liedbundel)
Welkom en afkondigingen
Psalm 98e: De heer deed nieuwe wonderen voor ons (Nieuwe Liedboek)
Stil gebed
Groet
Lied: 413: Grote God wij loven u (Nieuwe Liedboek)
 
Gebed voor de verlichting van de Heilige Geest
Lied: 850 (Nieuwe Liedboek)

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Het Zondagskind steekt de kaars aan.
Lied: 256 Zeg, wie heeft geschapen (Hemelhoog)
 
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing:  Genesis 9: 8- 17 (NBV)
Lied: 885 Groot is uw trouw Heer (Nieuwe Liedboek)                         
Schriftlezing: Jozua 24: 14- 18 (NBV)
Lied: 395: 1,2  Op de avond, toen de uittocht...(Nieuwe Liedboek)
Verkondiging
 
Lied: Lied 913: 1,2,4.  (Nieuwe Liedboek)
(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)
Afkondiging
Lied: 395: 3,4 (Nieuwe Liedboek)
 
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied: 473: Gebed om zegen ( Hemelhoog)
Zegen
 

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 89: 1, Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 
Stil gebed
Votum en groet        
 
Zingen, Psalm 89: 2 en 9, Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond
Zingen, Lied 340b, Ik geloof in God de Vader (geloofsbelijdenis)
 
Gebed
Schriftlezing, 1 Samuël 24:1-23 (NBV)
Zingen, Lied 708: 8 en 15, Als David moeste vluchten
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 24:6 (NBV)
Zijn hart bonsde ervan...
 
Zingen, Lied 152: 1, 3, 9 en 10, Mijn hart verheugt zich zeer
Gebed
Collecte
 
Zingen, Lied 413 (helemaal), Grote God, wij loven U
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 42: 1 en 3, Evenals een moede hinde
 
Stil gebed
Votum en groet        
 
Zingen, Lied 657: 1, 2 en 4, Zolang wij ademhalen
 
Leefregel, Exodus 20:1-17 (NBV)
Zingen, Psalm 119: 22, De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht
 
 Gebed
 Zingen kinderlied, ELB 411 (helemaal), Jezus leeft in eeuwigheid
Moment met de kinderen
  Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing, 1 Samuël 23:14-18 (NBV)
Zingen, Lied 835 (helemaal), Jezus, ga ons voor
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 23:16 (NBV)
Zingen, God van licht, met de beamer  https://www.youtube.com/watch?v=DgIwl327HPk

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
 
Gebed
Collecte (de kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas)
Zingen, Lied 904: 1, 3 en 5, Beveel gerust uw wegen
 
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen' 
Voorganger: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle
 
Welkom en mededelingen door de ouderling
Zingen: Lied 864:1, 2 en 5 Laat ons de Heer lofzingen
Stil gebed, Votum en Groet
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 138:1 en 3
Leefregel
Zingen: Lied 834:1, 2 en 3 Vernieuw gij mij
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 8:4-25 (NBV)
Zingen: Psalm 119: 14
Verkondiging ‘Buiten jezelf, door de heilige Geest’
Zingen: Gezang 672:1 en 6 Komt laat ons deze dag
evt. afkondigingen i.v.m. gebeden
Gebeden 
Afkondigingen
Collecte
Slotlied: Lied 704:1, 2 en 3 dankt, dankt nu allen God
Zegen, ‘Amen, amen, amen’

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters