Samen op weg
lllll

Samen op weg

Samenvatting van het rapport “Eén kerk, samen sterk”, uitgebracht door de Stuurgroep-SOW en vastgesteld op 3/11/2016

Het rapport “Eén kerk, samen sterk” is opgesteld door een nieuwe stuurgroep die van de gereformeerde en hervormde kerkenraad de opdracht kreeg een voorstel te doen tot verdere samenwerking van beide kerken. Sinds de intentieverklaring van het jaar 2000 wordt er al op verschillende terreinen en niveaus samengewerkt, zodat de stuurgroep gaandeweg vaststelde dat een federatie van beide gemeenten weinig verandering zou brengen en dat er dus vooral gekeken moest worden naar de mogelijkheden van een vereniging. De obstakels op de weg daar naar toe zijn vooral: de financiële situatie van beide kerken, die voor het eerst een grote openheid van beide partijen vergde; het aantal predikanten dat we kunnen betalen; het aantal wijken dat wenselijk is; het waarborgen van geloofsrichtingen (modaliteiten), in dit geval met name de ‘confessionele’.

Voor de stuurgroep was de formulering van een toekomstvisie van het grootste belang. Waarom willen we eenheid, hoe bereiken we die? De veranderingen in de maatschappij maar ook in de kerk vragen om een herbezinning. We willen een levendige gemeente zijn, voor alle leeftijdsgroepen; omzien naar elkaar en saamhorigheid zijn daarbij van belang maar ook het openstaan voor andersdenkenden en het durven aangaan van een geloofsgesprek met hen en met elkaar. Dit alles onder de volgende belijdenis: De Protestantse Gemeente Ommen is een geloofsgemeenschap, die, levend uit Gods genade in Jezus Christus, Zijn boodschap vertaalt naar deze tijd, en deze, in navolging van onze Heer, deelt met de wereld, in woord en daad, daartoe geïnspireerd door de Heilige Geest.

Hoe we dit bereiken? Tenminste door geen geheimen voor elkaar te hebben en het verlangen te koesteren om alles met elkaar te delen, zoals in een goed huwelijk. Daarbij willen we het goede uit ons verleden behouden maar tegelijk moedig de nieuwe situatie onder ogen zien en besluiten tot vernieuwingen durven te nemen – uiteraard met een zo groot mogelijk draagvlak bij de gemeenteleden. In die geest moeten we praktische besluiten nemen over het samenvoegen van financiën, over een liefdevol maar ook uitvoerbaar pastoraat, over het waarborgen van verschillende wijzen van geloofsbeleving, de zorg voor onze gebouwen en een functionele taakverdeling in het kerkenwerk.

Wat betreft de financiën : de twee even grote gemeenten hebben momenteel een vrij gunstige financiële situatie dankzij grote reserves bij de hervormden en een gunstige jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de gereformeerden. Maar bij gelijkblijvend beleid moeten we gezien de teruggang van het aantal leden teveel interen en we willen zo gauw mogelijk ieder jaar een sluitende begroting. Dus moeten we de financiën zorgvuldig bestuderen en naar beleidswijzigingen zoeken. Gelukkig is de situatie van de kerkelijke gebouwen na de recente onderhoudsbeurten goed te noemen en ook De Kern en het Hervormd Centrum draaien quitte of met lichte winst. Uiteraard moet er steeds een genoegzaam bedrag gereserveerd worden voor komend onderhoud.

De grootste afzonderlijke uitgavenpost op beide begrotingen is het pastoraat. Voor de noodzakelijke bezuinigingen op dit onderdeel zijn een vijftal mogelijkheden onderzocht. Daaruit bleek dat we de komende tien jaar in elk geval vier voltijds predikanten kunnen betalen en daarbij nog een tijdelijk contract kunnen sluiten met een kerkelijk werker of beginnende predikant voor bijzondere werkzaamheden. Dan nóg zullen we reserves moeten aanspreken maar wel zo min mogelijk.
Hoeveel wijken moet de verenigde PKN-gemeente Ommen hebben? Aangezien in het verleden besloten is dat de wijkkerkenraden een grote zelfstandigheid houden (hervormd) of krijgen (gereformeerd) is dit een belangrijk onderwerp. We weten dat elke voltijds predikant graag een eigen wijk heeft. Een echte, geografisch bepaalde wijk biedt ook de meeste variatie in leeftijdsgroepen, samenlevingsvormen, geloofsrichtingen enz. Daarom kiest de stuurgroep voor vier even grote wijken, elk ongeveer 1400 zielen. Dat is een groot getal maar het is wel van belang te weten om hoeveel pastorale eenheden het daarbij gaat: een gezin met veel kinderen is één pastorale eenheid, een samenwonend stel of een éénpersoonshuishouden is dat ook. Het moderne pastoraat kent bovendien steeds meer groothuisbezoeken en er zijn ook nog andere vormen van pastoraat denkbaar.


Bij de discussie over de wijkindeling kreeg de stuurgroep ook al gauw te maken met de geloofsrichting of modaliteit van een wijk. In het verleden was al gebleken dat de aanhang van uitersten in Ommen gering is maar dat er toch zeker een linker of progressieve stroming te herkennen is naast een rechter of conservatieve groepering en een groep die zich in het godsdienstig midden bevindt. Met name de ‘confessionele’ groep op de rechterflank lijkt zo groot dat zij een kleine wijk zou kunnen vormen. Hoe kun je nu, bij de voorgestelde wijkindeling, er zeker van zijn dat deze modaliteit kan blijven voortbestaan en niet al dadelijk in een groter verband ondergesneeuwd raakt? Er zijn kerkordelijk verschillende mogelijkheden en de stuurgroep heeft besloten tot een praktische oplossing: de huidige hervormde wijk 2 is de meest confessionele wijk; als je die via perforatie of anderszins openstelt voor anderen, of die nou gereformeerd of hervormd zijn, dan kan daarmee een (kleine) wijk gevuld worden. Wel zal de predikant van die wijk dan de andere wijken moeten bijstaan in het pastoraat.


De vraag is nu hoe die constructie het best in de voorgestelde indeling in vier wijken ingepast kan worden, zo goed mogelijk aansluitend op de huidige situatie (dus met zo min mogelijk administratieve rompslomp) en met een evenredige taakverdeling. Zo kwamen wij tot de volgende indeling voor het moment dat we met vier predikanten zijn:

Nieuwe wijk 1 = NW-Ommen (thans ongeveer Herv.3 + Geref.1);
Nieuwe wijk 2 = NO-Ommen (thans ongeveer Herv.1 + Geref.2);
Nieuwe wijk 3 = ZW-Ommen (thans ongeveer Herv.2 + Geref.3);
Nieuwe wijk 4 = ZO-Ommen (thans ongeveer Herv.2 + Geref.3).


De laatste twee wijken bestrijken dus hetzelfde gebied, waar men kan kiezen of men bij de (confessionele) wijk 3 wil horen of bij de protestantse wijk 4. Overigens moet deze wijk volgens de kerkorde officieel ‘hervormd’ heten maar is dus wel deel van de protestantse gemeente Ommen.
Een kerkelijk werker of beginnen predikant kan de extra pastorale taken, die uit deze verdeling voort kunnen komen, op zich nemen.


Boven de op zich vrij zelfstandige wijkkerkenraden zal een Algemene kerkenraad komen. De bevoegdheden van beide worden min of meer zó geregeld als ze nu ook al zijn:
Algemene kerkenraad: overkoepelende zaken wat betreft financiën, gebouwen, personeel, vorming, jeugd, diaconaat
Wijkkerkenraad: pastoraat, erediensten, sacramenten
Daarbij is gesteld dat de vertegenwoordigers van de wijken in de Algemene Kerkenraad geacht worden te werken in het algemeen belang en niet alleen voor de eigen wijk.


Pas als de besluiten over bovenstaande principiële zaken zijn genomen kan aan een uitwerking worden gedacht, zoals de precieze wijkindeling, een uitvoerige regeling van de bevoegdheden, de koppeling van wijken aan gebouwen enzovoort.

D.E.L. de Boer, voorzitter

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters