Samen op weg
lllll

Samen op weg

Voortgang Samen op Weg

Op basis van de reacties die we kregen op de informatieavonden Samen-op-Weg hebben we eind november 2015 een procesvoorstel voorgelegd aan alle ambtsdragers en verzocht om te reageren op dit voorstel vanuit hun wijk(kerken)raad. Op de gezamenlijke AK/KK-vergadering van 21 januari 2016 zijn alle reacties besproken. Samen constateerden we dat alle wijken instemden met de aangegeven richting en de beschreven processtappen. Met de kanttekening dat er enkele opmerkingen gemaakt zijn, die de processtappen verder verduidelijken. In de verdere uitwerking van de processtappen worden deze gemaakte opmerkingen meegenomen.

De beschreven processtappen zijn:

 

SOW-stuurgroep
De huidige “groep van vier” houdt op te bestaan. Hiervoor in de plaats komt een “SOW-stuurgroep”. Deze SOW-stuurgroep zal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter (vacant), Johan Schinkelshoek (voorzitter KK), Lambert van den Berg (voorzitter AK), Jan Heijink (ouderling GK), Gerrit van Keulen (kerkrentmeester HG), vacature (kerkrentmeester GK), Richard Horsman (jeugdambtsdrager HG), Jenny Scheppink (diaken HG), vacature (GK). Vanuit de landelijke kerk is Els Deenen als gemeenteadviseur actief binnen de stuurgroep om het proces te begeleiden. Els Deenen ziet de stuurgroep liever niet te groot worden. Een vertegenwoordiging uit elke wijk is niet nodig. Het gaat er om dat er goede proces begeleiders in zitten, die de verschillende belangen goed in het oog kunnen houden. Inhoudelijk wordt in de stuurgroep niets voorgekookt. Els Deenen formuleerde de volgende trajectvragen: Voor welke beslissingen komen jullie te staan? Wie praat op welk moment mee? Welk tijdspad hangt daaraan? Welke deskundigheid is daarvoor nodig? Communicatieplan maken. Ook het maken van een visie voor onze protestantse gemeente hoort hierbij.
Eén van de stuurgroepleden zal de communicatie oppakken zodat iedereen op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

 

Financiën
De financiën zullen verder uitgediept worden, zodat we een duidelijker beeld krijgen waar we financieel staan. Niet alleen hoeveel predikantsplaatsen er betaald kunnen worden, maar het totale financiële plaatje, inclusief alle kerkelijke gebouwen. Met ondersteuning van de financiële adviseur van de landelijke kerk zal dit opgepakt gaan worden in nauwe samenwerking met de beide Colleges van Kerkrentmeesters. Inmiddels is er een gesprek geweest met de gemeenteadviseur kerkbeheer Gerrit van de Bosch. In een zeer verhelderend gesprek heeft hij nieuwe inzichten aangereikt. Landelijk gezien wordt 50% van de structurele inkomsten besteedt aan pastoraat. Gebaseerd op de begroting 2016 zou dat voor onze beide kerken samen 5,5 Fte zijn. In de berekeningen gebaseerd op ongewijzigd beleid komen we uit op 4,2 Fte. De beide CvK’s gaan onderzoeken wat de reden is van dit verschil.

 

Profielen/stromingen
In nauwe samenwerking met de predikanten en wijk(kerken)raden willen we gaan bepalen hoeveel en welke profielen er binnen onze beide gemeentes zijn. En samen een inschatting maken of deze profielen een omvang hebben die een eigen wijk rechtvaardigen. In de maand maart willen we een eerste gesprek hierover houden met de predikanten.

 

Aantal wijken
Op basis van het aantal profielen wordt het aantal wijken bepaald rekening houdend met beschikbaar aantal predikanten. Op basis van deze informatie wordt geprobeerd de wijken geografisch vorm te geven.

 

Diakonie
In nauwe samenwerking met de beide Colleges van Diakenen wordt de diaconale taak beschreven.

 

Besluit
Op basis van de hiervoor genoemde onderdelen wordt een onderbouwd voorstel gedaan om de realisatie van een Protestantse gemeente Ommen via het traject van een federatie dan wel via een fusie te gaan realiseren. Aan alle ambtsdragers en vervolgens gemeenteleden zal een voorstel aangeboden worden waarin beschreven staat welke concrete stappen we willen gaan zetten. Aan de wijk(kerken)raden wordt de vraag gesteld of zij hiermee kunnen instemmen.

In de volgende editie hopen we de volledige bemensing van de SOW-stuurgroep te kunnen melden en de laatste ontwikkelingen.

De voorzitters, Johan Schinkelshoek en Lambert van den Berg

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters