Samen op weg
lllll

Samen op weg

Informatieavonden Samen-op-Weg ( geplaatst op 20 november 2015)

Nadat medio september de ambtsdragers zijn geïnformeerd over de uitkomsten van een tweetal avonden in april en mei jl. inzake het Samen-op-Weg proces is deze informatie dinsdag 6 oktober, donderdag 8 oktober en dinsdag 13 oktober ook (door)gegeven aan gemeenteleden. De opkomst op deze drie avonden was goed (in totaal circa 180 – 200 gemeenteleden). Onderstaand op hoofdlijnen hetgeen die avonden is toegelicht. Na een terugblik op het Samen-op-Weg proces vanaf 2000 tot en met heden is ingegaan op de kernfuncties van een gemeente. Daarna is een toelichting gegeven op saamhorigheid, diversiteit, vitale gemeente en “waar zien wij naar uit c.q. tegen op ?”.

Deze vier onderwerpen waren (ook) naar voren gekomen bij het horen van de gemeente in het voorjaar van 2014. Voor de pauze is nog ingegaan op de sterke en zwakke punten van onze beide gemeenten en de weg naar onze toekomstige Protestantse gemeente. Na de pauze is een toelichting gegeven op de financiën, gebouwen, predikantsplaatsen en organisatie.
Op basis van onderzoek kan de Protestantse gemeente in Ommen in de periode 2018 – 2023 vier fulltime predikanten betalen. Let wel, dat lijkt een forse teruggang van het aantal huidige predikanten echter momenteel leven beide gemeenten boven hun (financiële) stand.
Beide gemeenten hebben op dit moment geen sluitende begroting.
Met betrekking tot de gebouwen kan gesteld worden dat de komende zeven jaar, gelet het uitgevoerde groot onderhoud aan beide kerkgebouwen in Ommen, er geen financiële redenen zijn om gebouwen af te stoten (d.w.z. verkopen). Over de toekomstige structuur / organisatie kan op dit moment gezegd worden dat er een Algemene Kerkenraad komt met minimaal twee wijkkerkenraden. Wat hebben al deze avonden ons nu geleerd ?

Eén: dat er onderling veel minder, of zelfs geen, verschillen zijn tussen hervormde en gereformeerde ambtsdragers dan op voorhand wellicht gedacht. De veelkleurigheid die we ervaren binnen de kerkenraden, herkennen we in de gemeente. Ook tijdens de informatieavonden gaven gemeenteleden aan zich te herkennen in hetgeen door ambtsdragers is gezegd / voorgesteld.

Twee: dat we op dit moment nog niet concreet genoeg zijn om een beslissing over fusie / federatie / structuur / profielen etc. voor te leggen.

Drie: dat wij, met z’n allen, onze aandacht nu moeten richten op het maken van concrete voorstellen, zodat we medio 2016 besluiten kunnen nemen. Waarom? Omdat het SOW-proces veel vergaderingen en gesprekken beheerst en waardoor wij niet toekomen aan het werk waartoe wij allen geroepen zijn. Christen zijn en dat uitdragen.

Vier: dat bovenal blijkt dat er de wil is om samen verder te gaan, een sfeer die de boventoon voert en een zorgvuldige formulering vraagt van een voorstel dat de komende maanden besproken en geformuleerd zal worden. Binnenkort leggen wij bovenstaande voor aan alle ambtsdragers en willen wij ook concrete voorstellen doen voor het proces vanaf heden tot en met medio 2016.
Voorstellen over het bouwen en inrichten van die ene Protestantse Kerk hier in Ommen.
Met een vriendelijke groet, Loes Thörig, Lambert van den Berg, Jan Heijink en Johan Schinkelshoek

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters