Samen op weg
lllll

Samen op weg

Nieuws rond het SOW-proces

Op donderdag 22 januari 2015 hebben de algemene kerkenraad (AK) en kleine kerkenraad (KK) een gezamenlijke vergadering gehouden. Naast de reguliere punten kwam ook het SOW-proces aan de orde. In deze vergadering werden de rapportages van de verdiepingsslagen besproken.

Deze verdiepingsslagen waren opgesteld door de wijk(kerken)raden van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente op verzoek van de AK en KK. De AK en KK hadden hiertoe opgeroepen omdat op basis van het horen op enkele punten een verdere uitdieping wenselijk was.


In de verdiepingsslagen stonden 3 vragen centraal:
a. Kunt u zich herkennen in de uitkomsten van het horen van uw wijk?
b. Kunt u aangeven wat de bezwaren/aarzelingen zouden kunnen zijn tegen een vorm van samengaan?
c. Welke andere zaken kunnen/moeten meegenomen worden in het proces om te komen tot een vorm van samengaan?

 

De 6 wijk(kerken)raden hebben elk op hun eigen wijze vorm gegeven aan deze oproep. De wijkraden (GK) hebben de verdiepingsslag intern en op informele wijze in de secties en met individuele gemeenteleden besproken. De resultaten hiervan zijn door de KK samengevoegd. De wijkkerkenraden (HG) hebben elk een eigen gemeenteavond georganiseerd, soms voorafgegaan door een enquête. In de wijkkerkenraden is de verdiepingsslag van hun wijken vastgesteld. De AK heeft bij de drie verdiepingsslagen een inleiding geschreven, en heeft uit de drie verdiepingsslagen een aantal aandachtspunten afgeleid met het oog op de gemeente als geheel.

 

In de vergadering van de algemene kerkenraad en de kleine kerkenraad heeft elke ambtsdrager aangegeven wat hem/haar was opgevallen in de rapportages. Nu volgt, in willekeurige volgorde, een opsomming van hetgeen is gezegd: veel overeenkomsten in de beide rapportages, vertrouwen in elkaar, vertrouwen op God, behouden van veelkleurigheid, eigenheid, misschien komen er wel kleuren bij (zodat ieder zijn/haar gaven/talenten kwijt kan), openheid in gesprekken, is het tijdpad van 2018 wel haalbaar?, we doen al heel veel samen, kijken naar de overeenkomsten, jongeren zien de verschillen niet, voor een fusie, eerst een federatie, ruimte voor verschillende vormen van avondmaalsvieringen, gesprek over de gebouwen niet uit de weg gaan, we moeten de jeugd niet (verder) kwijt raken, veelkleurigheid ook bij de predikanten, betrokkenheid gemeenteleden verder vergroten en verschillen op het diaconale werkgebied.

 

Op basis van de rapportages en bovenstaande reacties hierop was de gezamenlijke indruk dat we verder kunnen gaan in het SOW-proces. De keuze voor een federatie of een fusie leverde een verdeeld beeld op, hoewel een meerderheid van de aanwezige ambtsdragers voor een fusie is. Dit verschil in voorkeur voor wel of geen fusie wordt, op dit moment, veroorzaakt door verschil in de mate van vertrouwen in hoeverre de veelkleurigheid in de toekomstige protestantse gemeente gewaarborgd kan worden

Om die reden willen wij in het jaar 2015 ons eerst richten op de vraag wat voor gemeente/kerk we in de toekomst willen zijn. Eerst het inhoudelijke gesprek en daarna de structuur. Dit advies werd ons ook aangereikt door onze gemeenteadviseur van de landelijke kerk. Hiervoor willen we het gesprek aangaan met ambtsdragers en gemeenteleden.

 

Wij vertrouwen er op dat de resultaten van deze gesprekken ons voldoende duidelijkheid geven zodat we op 1-1-2016 kunnen bepalen of het traject van een federatie of een fusie het beste bij ons past. In de maanden februari en maart gaan de moderamina van de AK/KK de voorbereidingen treffen voor de gesprekken met de ambtsdragers. In de loop van dit jaar volgen dan de gesprekken met de gemeenteleden.

 

Mocht u vragen/opmerkingen hebben over het SOW-proces schroom niet ons te bellen of te mailen.

namens het moderamen KK/AK,


Johan Schinkelshoek en Lambert van den Berg.

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters