Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag classisvergadering 24 november 2016

Deze avond opent ds. Zijl van de protestantse gemeente Lemele met ons de vergadering. Hij leest uit Joh. 14 en deelt enkele gedachten met ons over Advent, een periode van verwachten, ergens naar toe leven. We kijken uit naar de (terug)komst van Jezus. Ds. Van Zijl gaat voor in gebed.

De protestantse gemeente Lemelerveld en Els Deenen zijn vanavond met kennisgeving afwezig.

Het onderwerp vanavond is: “Het ambt van alle gelovigen”. Ds. Jelsma uit Ommen vertelt ons hier meer over. Naast de ambten van o.a. ouderling, diaken heeft iedere gedoopte gelovige een taak. Hoe kunnen we gemeenteleden hiervoor weer activeren/motiveren?
Hij leest 1 Kor. 12: 4-21, een heel bekend gedeelte over verschillende gaven en dus taken. We hebben elkaar nodig, niemand kan gemist worden.
Uit Rom. 12 blijkt ook dat er verschillende gaven zijn en dat je die niet ongebruikt mag laten. Gebruik ze ten dienste van de gemeente en tot eer van God.
In antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus staat dat een ieder zich verplicht moet voelen om zijn gaven te gebruiken. En ook in de kerkorde (art.4 lid 2) staat dat alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd om gaven te gebruiken.
Bovenstaande woorden mogen ons tot een steun zijn en ons bemoedigen in ons werk voor de kerk.
Het is goed gaven binnen de gemeente op te sporen, waar ligt iemands belangstelling. Dus gavengericht werken, niet klakkeloos mensen vragen. Ook kun je omgekeerd zoeken, een functie/taak zoeken bij een gave (bijv. muzikanten met elkaar in contact brengen om zo een bandje te vormen). Heel belangrijk is dat bij het werken in de kerk en voor de Heer vreugde hoort.
Aan de hand van gespreksvragen praten we in groepjes verder met elkaar over dit onderwerp.

Na de pauze maken we nader kennis met de protestante gemeente Lemele, een kleine gemeente van ongeveer 1000 leden en een predikantsplaats van 80%. De gemeente is ontstaan in 1865 omdat men destijds de afstand naar Ommen te ver vond. Het is een bloeiende gemeente met een iets andere structuur van kerkenraad, die overigens heel goed bevalt. Maar desondanks ook hier zorgen over de terugloop van de kerkgang en de afnemende belangstelling van de jeugd.

Dhr. Schuurman praat ons bij over de laatste Synodevergadering. Hij heeft hiervan een verslag gemaakt dat te vinden is op http://www.pkn-ommen.nl/groepen/classis-ommen.
Volgend jaar zullen de classisvergaderingen veel in het teken staan van de kerkordewijzigingsvoorstellen die nodig zijn voor de nieuwe structuur van de PKN. We hopen de afgevaardigden (en andere belangstellenden) zo goed mogelijk toe te rusten om deze voorstellen in de eigen kerkenraden te bespreken en te beoordelen.

Ds. de Goeijen heeft het beroep aangenomen naar hervormd Den Ham. Op 22 januari as. zou de bevestigings- en intrededienst zijn. Echter door een enkelbreuk van ds. De Goeijen is deze dienst uitgesteld naar februari.
Per 1 januari as. is de fusie tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Vroomshoop (juridisch) een feit. Op 8 januari as. hopen ze dit in een feestelijke dienst te vieren.

In het nieuwe jaar komt het Breed Moderamen weer bijeen op 18 januari en op 9 februari staat de gezamenlijke vergadering met de classis Hardenberg op de agenda. Hier krijgen we dan nadere toelichting op de kerkordewijzigingen die op stapel staan in het kader van ‘Kerk 2025’.
Ds. Hazeleger dankt iedereen voor zijn/haar inbreng dit jaar en wenst iedereen gezegende dagen.
Hij sluit de vergadering met gebed.

Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters