Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag Generale Synode

Voor de eerste keer, op 17 en 18 november, is er vergaderd in Nieuw Hydepark te Doorn, het nieuwe huis van de kerk.

Na de opening in de kapel en een aantal benoemingen voor raden van advies en colleges, werd een notitie over de "Maaltijd van de Heer”, het Heilig Avondmaal, in groepjes besproken en daarna behandeld.


De nota, van 12 kantjes, zal als handreiking worden aangeboden aan predikanten en kerkenraden.
Een beknopter, handzamer stuk zal nog worden geschreven als basis voor gespreksrondes in de gemeentes. Tevens zal dit met een powerpoint of film worden aangevuld. Het komt naar de gemeente !

Er was een panelgesprek over de donorwet, die door de tweede kamer is aangenomen en nog moet worden behandeld in de Eerste Kamer.
Het panel werd geleid door EO-presentator Thijs van den Brink en bestond uit Theo Boer, ethicus van de PthU, Henk Boter, proponent en orgaanontvanger en Dr Annelien Bredenoort lid van de Eerste Kamer voor D66. Zowel voor als tegenstanders kwamen aan het woord. Het gaat over het recht om niet te hoeven nadenken en de verplichting om wèl na te denken.

Vervolgens was er een presentatie van de PthU door prof. Mw. Jansen.
Wist u dat u bij de PthU een onderzoek kunt laten doen over diverse onderwerpen ?
En dat er een blog is waar u vragen kunt stellen aan de "Bijbelwetenschapper van de PthU" ! Zoals; Bestaat er reïncarnatie in de bijbel ? https://www.pthu.nl/Bijbelblog/

Daarna stond op de agenda een evaluatie van de PE, de Permanente Educatie.
Deze theologische cursussen worden in principe in het Nieuw Hydepark gehouden, maar kunnen bij voldoende deelname ook in de provincie worden gehouden.
De studieplicht zit in het ambt van predikanten.
Predikanten dienen een studieplan te sturen naar de kerkenraad en naar de Classispredikant.
Ook dient het ter sprake te komen in het jaarlijkse jaargesprek.

"Geloven doe je in de kerk" dat is de slogan van de campagne van de spiritualiteit dat 13 januari van start gaat. De doelstelling dat 100 gemeentes meedoen zal wel worden gehaald. Tot dusver doen er al 90 mee.

Het blad "Kerkinformatie" verdwijnt. Hiervoor komt het blad " Woord en Weg" bij dezelfde abonnees op de mat te vallen.

De voortgang van de ethische bezinningen.
De afgelopen jaren zijn, op verzoek van het moderamen van de Generale Synode, brochures aangeboden aan de kerk. Zoals "Wij en ons werk", "Familie als gegeven" en " Wij en ons lichaam". Misschien bekend !
Geconcludeerd is dat niet de beoogde doelstellingen en resultaten zijn bereikt. Er is weinig mee gewerkt ! Redenen zijn verschillend en meerdere, maar kortweg waren ze te lang en te moeilijk.
Het thema "Veiligheid" komt in de aprilvergadering van de Synode aan de orde. Wellicht is ervan geleerd !

"Kerk in Actie" hield een presentatie over Christenen in het Midden-Oosten. Een mooie uitspraak....
“Wij helpen niet alleen mensen omdat zij Christen zijn.
Wij helpen mensen omdat wij Christen zijn.”

Tussen de namen "Regionale Synode" en " Classicale Vergadering" werd met krappe meerderheid voor het laatste gekozen. Dus voortaan is Classicale Vergadering de laag tussen kerkenraad en Synode. En haar voorzitter wordt de ‘Classispredikant’.

De tweede dag werd grotendeels in beslag genomen voor de aanpassingen in de Kerkorde.
Vanwege ‘Kerk 2025’ wordt de structuur van de kerk grondig herzien.
Voorzetten van het Generale College voor de kerkorde werden, op enkele amendementen na, grotendeels door de Synode overgenomen.
Hoe zal het ongeveer gaan worden:
De PKN wordt in 11 Classicale Vergaderingen verdeeld. Voor Overijssel betekent dat de 7 huidige Classes komen te vervallen en daarvoor in de plaats er dus ééntje komt. Deze zal bestaan uit 20 tot 30 ambtsdragers.
Onze huidige Classis vaardigt dan 4 ambtsdragers af.
Later zal de Classicale Vergadering gemeenten aanwijzen om een bepaalde ambtsdrager af te vaardigen. Rekening houdend met de breedte van de kerk.
Vanuit de nieuwe Classicale Vergadering komen er 5 in het Moderamen, het dagelijks bestuur, die 8 keer per jaar vergaderd.
De hele Classicale Vergadering zal 4 keer vergaderen per jaar.
Hier vanuit gaan 5 mensen naar de Generale Synode, die dan uit 55 afgevaardigden bestaat, nu is dat nog 74.
In de regio komen straks Ringen, vergelijkbaar met de huidige Classis, dit wordt geen officiële vergadering, maar een plaats van ontmoeting !
De werkgemeenschappen, groepjes predikanten, spelen een rol in deze ontmoetingen. Dit zullen dan ontmoetingen zijn, zoals nu in de Classis, maar er kan ook aanleiding zijn om alleen ouderlingen of alleen diakenen uit te nodigen, afhankelijk van het onderwerp.
De voorzitter van de Classicale Visitatoren zal toezien dat dit gebeurt en of het inhoudelijk ook wat voorstelt.

De Classispredikant krijgt ondersteuning vanuit de Diensten Organisatie van de PKN.
Predikanten-werkbegeleiders komen te vervallen, dit gaat de de Classispredikant op zich nemen.
Vierjaarlijkse visitatie komt straks te vervallen. Alleen zullen er nog buitengewone visitaties plaats vinden, dus met calamiteiten in de gemeente. Dit college zal bestaan uit ten hoogste 12 personen!

In april van het volgende jaar gaat de Synode verder met 'Kerk 2025', dan zal het thema "Mobiliteit en flexibiliteit" worden uitgewerkt.
Dan komt ook een notitie aan de orde over categoriaal pastoraat, zoals dovenpastoraat, justitiepastoraat, studentenpastoraat.

Zo ongeveer de laatste 5 jaar hebben eerst diaken Stoffer Snippe uit Daarlerveen en daarna ik gefungeerd als afgevaardigde naar de Generale Synode.
Het was erg veel voorbereiding, maar uitermate interessant en een hele belevenis, en.....we deden het met vreugde !

Diaken Alex Schuurman,
Classis Ommen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters