lllll

Artikelen

Liturgie 15 april 2018, om 19.30 uur, PKN Gereformeerde Kerk Ommen

Welkom en mededelingen

Psalm 27:1,2

Votum en groet

Lied 221

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

Lied 885
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lied 321:1,2,3

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Schriftlezing: Psalm 27

Verkondiging

‘Vader, U loven wij’ Elb 166 (melodie lied 868)

Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden-
stralende zon, van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen!

Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht, en ook al dreigt soms de nacht,
reeds glanst het licht van de morgen.

Heer, houdt ons vast als wij toch uw geboden vergeten
en van vergeving en vrede niet meer willen weten;
kom dan met vuur - uw liefde, louter en puur,
kent lengte, hoogte noch breedte.

Vader, U loven wij- draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

Lezen geloofsbelijdenis

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 864: 1,2,5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Wegzending en zegen

- beaming: Amen, amen, amen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters