lllll

Artikelen

Liturgie 18 maart 2018, om 9.30 uur, Gereformeerde kerk Ommen

Heilig Avondmaal

Intocht kerkenraad

De organist stopt met spelen en lied 229 wordt ten gehore gebracht via een cd, waarbij de tekst van het lied via de beamer getoond wordt

Daarna zingen we lied 229 (2x) begeleid op orgel

Woord van welkom en afkondigingen door de lector

Psalm 67: 1, 3

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Lied 276 (tijdens het naspel van dit lied komen de kinderen naar voren)

Woord tot de kinderen
• Zorgkoffer
• Projectverbeelding
• Gesprekje
• Projectlied ‘Pasen is een nieuw begin’

Tijdens het zingen van “Wij gaan voor even uit elkaar” steekt zondagskind Mart van Ittersum de kaars aan en gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van het woord


Schriftlezing Joh. 12: 20-33 door Marion Willems

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.
21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten.
22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus.
23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.
24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.
26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’
29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had.
30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u.
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.
32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’
33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

Lied 625

Verkondiging

Lied 650 in wisselzang (1 allen 2 mannen 3 vrouwen 4 mannen 5 vrouwen 6 mannen 7 allen)

Eventuele afkondigingen, eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2

Gebeden

Collecte


Viering van het Heilig Avondmaal (Liturgie I)

Nodiging

Uitspreken van de Apostolische Geloofsbelijdenis (gemeente gaat staan)

De grote lofzegging (boekje p. 2)

Tafelgebed (boekje p. 2)

We zingen lied 405: 1

Voorganger: Gezegend zijt Gij (enz.) (boekje p. 4)

We zingen variant 1: Als wij dan eten van dit brood (boekje p. 4)

Gebed om de Geest (boekje p. 5)

Vredegroet

We zingen lied 275: 1, 5

Delen van brood en wijn
Dankzegging


Onder voorspel lied kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald


Lied 578: 1, 2, 6

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters