Kleuren v/d kerk
lllll

header3

Kleuren v/d kerk

Liturgie 19 mei 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Dienst van afscheid, herbevestiging en bevestiging van ambtsdragers

Voorganger: ds. Hans Baart
Organist: Riekus Hamberg

Muziek

INTREDE

Binnenkomst kerkenraad

*Vooroefenen Lied 98c

Welkom namens de kerkenraad

*Psalm 98: 3 en 4

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de Naam van de Heer
G die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Trouw tot in eeuwigheid
laat Hij niet los wat zijn hand heeft opgepakt.

V Genade zij u en vrede
van de Eeuwige die onze Vader is,
en van Jezus Christus de Opgestane,
G Amen.

Een paar woorden bij de dienst

Gebed van toenadering

*Loflied Lied 150a: 3 en 4 ‘Geprezen zij God!’

Moment met de kinderen

*Het lied bij het weggaan


DIENST VAN DE SCHRIFT

*Bij wijze van gebed zingen we ‘Heer, ik kom tot U’ (Opwekking 226; piano)

Een paar woorden vóór de lezing

Lezing van Johannes 13:31-35

Overdenking – ‘Zie je wel’

*Lied 98c ‘Bergen kunnen het’


DIENST VAN BEVESTIGING VAN DIAKENEN EN OUDERLINGEN

1. Afscheid en welkom – contactpersonen

2. Afscheid en welkom – ambtsdragers

Vraag aan de voorzitter van de kerkenraad

Woorden ter inleiding

*Lied ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ (luisteren en evt. meezingen)

Herbevestiging

Aftreden

Bevestiging

Gebed

Handoplegging

Belofte van de gemeente
V Gemeente, zie hier uw nieuwe diakenen en ouderlingen.
Wilt u hen, en de ook de nieuwe contactpersonen,
hartelijk in uw midden ontvangen?
Wanneer u over hen spreekt, zult u hen dan hooghouden in hun ambt?
Wanneer zij een beroep op u doen, zult u hen dan ter wille zijn?
Wanneer u bidt, zult u dan voor hen bidden?
G Ja, dat beloven wij!

*Lied 362: 2 ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’


DIENST VAN DE TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen het gebed van Franciscus van Assisi

V Heer, maak mij een instrument van uw vrede
G Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

V Heer, laat mij ernaar streven
G niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

V Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door het leven prijs te geven staan we op tot het eeuwige leven.
G Amen


Collecten

*Slotlied Lied 974: 1, 2 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven’
(op de melodie van ‘Wij leven van de wind’, Lied 687)

Zegen
V Over onze harten, over onze huizen
G de zegen van God.
V In ons gaan, in ons komen,
G de vrede van God.
V In ons leven, in ons geloven,
G de liefde van God.
V Aan ons eind en aan ons nieuw beginnen,
G de barmhartigheid van God
V die ons ontvangt en thuis zal brengen.

G Amen, amen, amen (gezongen)

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters