Historie kerken en predikanten
lllll

header3

Historie kerken en predikanten

Restauratie:“het herstellen van...........”

 

Volgens een berichtje op internet staat in Dieren weer een "sjoel met smoel"!

Na een bouwtijd van ongeveer 7 maanden is daar op maandag 23 november 2009 de gerestaureerde synagoge opgeleverd. Aan de Spoorstraat  staat het gebouw - de oorspronkelijke synagoge (uit 1884) en de joodse school – er weer als nieuw te pronken. Tot 1942 werden er nog regelmatig diensten gehouden. De voorbereidingen voor de officiële feestelijke herinwijding op 7 maart 2010 zijn momenteel in volle gang.

sjoel boog

Eertijds hing boven de voordeur van de Dierense Sjoel een tekstboog, waarvan de belettering verloren is gegaan, maar die aan de hand van archiefmateriaal kon worden gereconstrueerd. Met groot vakmanschap is in 2009 de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst weer op de vernieuwde tekstboog geschilderd - een filmpje daarover staat op www.youtube.com.
Het gaat hierbij om een gedeelte uit de tekst van Genesis 28:17 “........., dit is niet anders dan een huis Gods en dit is de poort des hemels.”

Ook in Ommen heeft zo'n 'Godshuis' gestaan, ingewijd in 1855. Met precies dezelfde tekst in het Hebreeuws, enigszins verdiept boven de ingang geverfd. De synagoge zelf, die op de hoek van de Varsenerpoort en de Middenstraat stond, werd in 1951 afgebroken.  Alleen een plaquette  herinnert nog aan dit Ommense sjoeltje.  Nu is deze plaats een terras bij een restaurant, waar je op zomerse dagen zich feestelijk verpozende mensen aantreft. “...........en jij gaat fluitend langs, lacht, praat................hier viel de wereld rond hen stil. Geen mens vroeg naar hun laatste wil. Ontbloot het hoofd dan en zwijg stil”(*1)

sjoel ommen
Op de gevel van de Ommense sjoel stond, in tegenstelling met die van Dieren, de tekst uit Genesis 28:17 volledig geciteerd: “Hoe ontzagwekkend is deze plaats, dit is niet anders dan een huis Gods en dit is de poort des hemels.”  Jacob sprak deze woorden nadat hij had gedroomd over de ladder die tot in de hemel reikt. Hij noemde die plaats Beth El: Huis van God.
Ook op de nokplank van de synagoge stond nog een Hebreeuwse tekst geschilderd: “Gezegend jij   bij jouw binnenkomen en gezegend jij bij jouw uitgaan”.

 

'Beth El: Huis van God'. En nu kan onze vraag luiden: “Waar zijt Gij?' Velen beginnen inderdaad met deze vraag, van het zoeken naar God door de mens, en vervolgens wordt de stelling verdedigd dat God zwijgt en verborgen is. Voor het bijbelse denken is de vraag onvolledig en de stelling vals. De bijbel spreekt niet alleen over het zoeken naar God, maar ook over Gods zoeken naar de mens.
Het is alsof God niet alleen wil zijn en Hij de mens heeft uitgekozen om Hem te dienen.
Deze oproep klonk als het ware ook vanaf de gevel van de sjoel in Ommen.
Rabbijn R.Evers schrijft in een commentaar op de droom van Ja’akov/Jacob bij Beth El dat hij daar  droomde  “van engelen, die op- en afdaalden. De opstijgende engelen brachten onze gebeden voor G'ds Troon en de afdalende brachten G'ds zegeningen naar beneden.”

Een renovatie of restauratie van de synagoge in Ommen is helaas niet meer mogelijk. En toch kunnen we gaan 'bouwen'.
'Bouw voor mij een heiligdom opdat ik te midden van hen zal rusten.' In een rabbijns commentaar las ik over deze woorden uit Exodus 25:8 het volgende.”Te midden van hen betekent: ieder draagt diep in z'n hart een heiligdom voor G'd.”

“Heer, waar zal ik U vinden?
Verheven en verborgen in Uw plaats;
En waar zal ik U niet vinden?
De wereld is vol van Uw heerlijkheid.

Ik heb Uw nabijheid gezocht;
Met mijn hele hart heb ik U geroepen,
En toen ik uitging om U te ontmoeten,
Bemerkte ik dat Gij mij tegemoet kwaamt.”

(*1) Deze dichtregels komen uit het gedicht 'Hier boog ...' van Bertus Aafjes.
(*2) Uit een gedicht van Jehudah Halevi (ca. 1075 – 1141), vertaald door N.Salamon.
Opm. Enkele gedachten zijn ontleend aan 'God zoekt de mens' van Abraham Joshua Heshel.

Wim Neevel

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters