Wijkgemeentes
lllll

header3

Wijkgemeentes

Liturgie Witte Donderdag 18 april 2019 om 19.30 uur Hervormde kerk Ommen

Predikant: ds. Coby de Haan
Pianist/organist: Margriet Hierink
Dwarsfluit: Marielle van der Veen

Voorbereidingsgroep werkgroep rondom Pasen: Dieuwke van Dijk, Aly Schuurman, Tineke Kampman en Coby de Haan

Thema: “Mag ik?”
- elkaar in liefde van dienst zijn -

 

“De voetwassing” - Rembrandt


Voor de dienst: collectedoel op beamer en betekenis symbolische schikking op de beamer

Collectedoel:

De opbrengst van de collecten tijdens de vieringen op Aswoensdag en in de Stille Week, zal dit jaar gaan naar CaMo & Friends 4 SMA met als doel SMA de wereld uit!
Cato en Moos Lucas uit Ommen hebben de progressieve spierziekte SMA. Voor velen is deze ziekte onbekend, maar de gevolgen zijn enorm voor kinderen met deze spierziekte. De vriendengroep van de ouders, Jan-Jaap Lucas en Linda Meijerink, zetten zich deze maanden in om geld voor onderzoek naar deze spierziekte in te zamelen.
We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te kunnen dragen om onderzoek en behandeling naar en van SMA te bevorderen.

Symbolische schikking:

In de schikking zijn 6 flessen in een cirkel geplaatst, 1 fles staat in het midden.
De 6 flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen.
De fles in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.
In deze fles is een driekleurig viooltje geplaatst.

Liturgie:


• Welkom - Aly


• Zingen: Zomaar een dak boven wat hoofden lied 276: 1, 3 uit liedboek 2013

• Woorden van groet, bemoediging en gebed

Voorganger: De vrede van de Heer is met u
Allen: Zijn vrede voor de wereld, nu en altijd.

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger:
Trouwe God, U weet hoe ons leven soms kan zijn:
heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees,
tussen angst en vertrouwen, twijfel en geloof.
Wij bidden U: Breng ons leven aan het licht.

Allen:
Vergeef ons, maak met ons een nieuw begin.
Richt ons op de weg van vrede en verzoening
om Hem te volgen,
Jezus Christus, onze Heer
Amen!

• Kyriegebed
We zingen als gebedsacclamatie Lied 547a Laten wij dan bidden in dit aardse dal……

• Zingen Komen ooit voeten gevleugeld, lied 216 uit de bundel Tussentijds, melodie Lof zij de Heer lied 868 liedboek 2013

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij zullen rusten in vrede

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
(Huub Oosterhuis/ Bernard Huijbers)


• Toelichting symbolische schikking

• Schriftlezing Johannes 13:1-15 NBV- Aly
Tekst………..

• Zingen: Lied 213 uit de Evangelische liedbundel:

 

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan

• Overdenking “Mag ik…?”

• Stilte

• Zingen als geloofslied lied 939: 1, 2 en 3 Op U alleen
Tekst

Maaltijd van de Heer

• Inleidende woorden op de Maaltijd van de Heer - Coby

• Gebed bij de Maaltijd- Tineke

U hebt uw handen vuil gemaakt
Aan onze voeten
Wij overwegen nog
Of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen
Het gebroken brood,
Het geheim van het graan,
Het geeft zich aan de aarde,
sterft,
breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn
van uw woorden.
Maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde.

Wij zijn maar vluchtige mensen.
Laat ons weer wonen
onder één dak.
Breng ons weer thuis bij U aan tafel


• Instellingswoorden- Coby


• Luister- en zinglied Sela Aan Uw Tafel Witte Donderdag link: https://youtu.be/fFup6ls6pmI


• Nodiging in de kring- Coby


• Breken van het brood ( matses), delen en eten

• Zegenen van de beker (druivensap), delen en drinken

Onderwijl luisteren we naar orgel/pianomuziek en dwarsfluit


• Afsluiting kringviering met gezamenlijk bidden van het Onze Vader

• Terwijl mensen naar hun zitplaats gaan wordt de tafel leeggeruimd.

• Zingen Bleibet hier und wachet mit mir no 20 Taize 3 keer in het Duits en 3 keer in het Nederlands ( graag met melodie)

Bleibet hier
und wachet mit mir
Wachet und betet, wachet und betet

Blijf bij mij
en waak hier bij mij
Waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.

Het verhaal gaat verder......

• Lezing uit het evangelie van Matteus 26: 36-46a Waken met Jezus in Gethsemane - Dieuwke

• Zingen: Lied 571: 1-5, In stille nacht liedboek 2013 met melodie graag


• Avondgebed

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
- Maarten Luther (1483 - 1546)


• In stilte verlaten we de kerk

• Collecte bij de uitgang

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters