Wijkgemeentes
lllll

header3

Orde van dienst/Liturgie

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Liturgie 2 juni 2019 om 09.30 uur Hervormde kerk Ommen

Voorganger: Ds Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Vóór de dienst: JHD ‘Kom in mijn hart’
https://www.youtube.com/watch?v=-k57InDtjqA

Welkom (Oud.)

Zingen: NLB (psalm) 65: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB (psalm) 147: 3, 6

Het gebod van God uit: Gal. 5: 13-22

Zingen: NLB 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen > knd

Schriftlezing: Hooglied 4: 12 – 5:1

Zingen: NLB 680: 4, 5 Kom, heilige Geest

Verkondiging: WIJ LEVEN VAN DE WIND

Zingen: NLB 687: 1, 3 Wij leven van de wind

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Collecten

Zingen (slot): NLB 969: 1-4 In Christus is noch west noch oost

Zegen.
Amen (3x)

Liturgie 2 juni 2019 om 10.00 uur ‘Wezenzondag’ gebouw Irene Witharen

Lied voor de dienst: Psalm 122:1 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
Welkom en afkondigingen
Intochtspsalm (staan) Psalm 122: 2, 3
Stil gebed bemoediging en groet
Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8 ‘Licht in onze ogen’
Gebed om ontferming
Leefregel: Romeinen 12: 9-17
Zingen: Lied 302: 1 en 4 ‘God in de hoog’alleen zij eer’
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (waarna de kinderen naar de nevendienst gaan)
Eerste schriftlezing: Psalm 31: 1-9
Zingen: Lied 754: 1 ‘Liefde Gods die elk beminnen’
Tweede schriftlezing: Johannes 14: 15-21
Zingen: Lied 754: 2 en 3
Verkondiging: Wezen, of niet?
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’
(kinderen komen terug)
Dank en voorgebeden; Het gebed des Heren.
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 886 ‘Abba Vader’
Wegzending en Zegen

Liturgie 2 juni 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Lied 67: God zij ons gunstig en genadig

Mededelingen

Lied 662: Heer, komt in deze tijd

Votum en groet

Tien geboden in beeld en lied (zie bijlage)

Gebed

Praatje met de kinderen

Lied van het licht

Schriftlezingen: (Joaline Breteler)
Joël 2:21-27
Johannes 14:21-29

Lied 653: 1,5,6: U kennen, uit en tot u leven

Preek

Lied 342: In God de Vader op zijn troon


Collecten

Gebeden

Lied 215: Ontwaak o mens, de dag breekt aan
1, 2: allen, 3, 4: vrouwen, 4,6: mannen, 7: allen

Zegen

Liturgie Eerste Pinksterdag 9 juni 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Organist: mw. Willemien Gerritsen-Kloosterboer
Zang: mw. Nelleke Hazeleger-Westeneng

Thema: In vuur en vlam

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 87 (helemaal), Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede (zo mogelijk staand)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Lied 672: 1, 2 en 7, Kom laat ons deze dag

Nelleke Hazeleger zingt: “De wind steekt op”, van Sela

Gebed

Moment voor de kinderen
Zingen, ELB 454 (helemaal), Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Schriftlezing, Handelingen 2:1-13 (NBV)
Zingen, Weerklank Lied 197: 1, 2, 3, 5, 8 en 9, In vuur en vlam zet ons de Geest
-> Beurtzang Nelleke en gemeente, Nelleke begint

Verkondiging. Thema: In vuur en vlam
Zingen, ELB 186a (helemaal), Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Nelleke Hazeleger zingt: “How beautiful are the feet,” van George Frederic Händel

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen, Lied 289 (helemaal), Heer, het licht van uw liefde schittert (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Bijlage: tekst Weerklank Lied 197


Vers 1: In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!


Vers 2: Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.


Vers 3: Wie op het rijk van Christus hoopt
ontvangt de Geest en wordt gedoopt -
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan!

Vers 5: En is uw vlam haast uitgeblust,
gij moedeloze, hier is rust!
Al wie in eerbied voor Hem knielt
wordt met zijn vuur opnieuw bezield.


Vers 8: De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.


Vers 9: Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van Pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

Liturgie, ambtswisseling, 2 juni 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Klaasje Hemstede
Saxofoon: Marianne Hierink


Orgelspel

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst Janny Schaapman


Zingen: Jezus roept hier mensen samen lied 975: 1,2 en 3

Moment van stilte

Groet

Voorganger: De Heer is met u, met jou
Allen: Zijn vrede voor ons, nu en altijd.


Bemoediging en drempelgebed

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Richt ons hart op wat werkelijk belangrijk is
Allen: Ontsteek in ons geloof, hoop en liefde
Voorganger: Dat we hem volgen. Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen!

Zingen: Zoals ik ben, kom ik nabij lied 377: 1,2,4 en 6 liedboek 2013

Gebed om de Heilige Geest

Muzikaal intermezzo - Marianne Hierink

Kinderen en tieners gaan naar de kindernevendienst en tienerdienst


Bijbellezing: I Korinthe 3: 4-9 NBV


Preek: Medewerkers van God

Zingen Laat m’ in u blijven groeien bloeien Gezang 78: 1 ( liedboek 1973)


Afscheid van Froukje Hasselo, pastoraal ouderling

Gebed van Joke Verweerd – Froukje
Biddend klim ik op een heuvel,
Zie ik welke wegen gaan,
Door de wereld van mijn denken
Van U af en op U aan.

Laat mij biddend woorden vinden,
Voor wat in mijn denken woelt.
Laat mij stilaan dichter komen
Tot zoals U mij bedoelt.

Biddend durf ik wel te leven,
Want dan loop ik aan Uw hand,
Vind ik houvast in vertrouwen,
Wegen naar het nieuwe land.

Biddend tot bewustzijn komen,
Dat God altijd om ons is,
Dat Hij is in onze dromen,
Ons bezit en ons gemis.


Zingen: Laat Heer uw volk uw daden zien en leven psalm 90: 8

Presentatie nieuwe ambtsdragers Riek Noeverman en Margriet Hierink

Zingen Heer wijs mij uw weg Opwekking 687, met mp3 zingen

Opdracht aan de ouderling
Vragen aan de nieuwe pastoraal ouderlingen
Nu je geroepen wordt tot het ambt van pastoraal-ouderling geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente ten diepste door God bent geroepen?
Aanvaard je de heilige Schrift als regel van het geloof en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
Beloof je je ambt uit te oefenen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je eerlijk en trouw te zijn naar de mensen, aandacht te hebben voor het eigene van ieder en beloof je daarbij te zwijgen over wat je in vertrouwen wordt gezegd?
Beloof je, in alles wat je zult zeggen en doen. je te laten leiden door Gods Woord en Geest?
Wat is daarop je antwoord?

Gebed en handoplegging op de knielbank

Herbevestiging ouderling-praeses Janny Schaapman en pastoraal-ouderling Eel Haayema

Gedicht - Janny Schaapman
Hoop
Blijven hopen dat jij
dingen kunt veranderen
ten goede
dat is zo bemoedigend
zo hoopvol

zien en merken
dat je veel meer hebt gekregen
dan je vermoedt
om uit te delen.
(Ina Sipkes de Smit )


Vragen herbevestiging :
Eenmaal ben je bevestigd in het ambt van ouderling in deze gemeente.
Nu je je ambt voortzet, vraag ik je daarom:
Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente ten diepste door God bent geroepen?
Beloof je je ambt uit te oefenen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je, in alles wat je zult zeggen en doen, je te laten leiden door Gods Woord en Geest?
Wat is daarop je antwoord?

Handdruk

Allen gaan staan
Vraag aan de gemeente:
Nu deze mensen zijn bevestigd en herbevestigd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Zingen: Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild lied 362:2 uit liedboek 2013

Allen gaan zitten


Dank- en voorbeden

Collecte- muziek door Marianne Hierink

Zingen: Vervuld van uw zegen Lied 425

Zegen
Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Orde van dienst 2 juni 2019 om 19.00 uur Hervormde kerk Ommen

Welkomstwoord en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 27: 1
Stil gebed
Votum en Groet
zingen Psalm 27: 7
Gebed
Schriftlezing Joh. 14: 15-20 en Gal. 5: 13-26
zingen Lied 313: 1 en 5
Preek
zingen Lied 841: 1, 2, 3 en 4 (= geheel)
Geloofsbelijdenis
zingen Lied 412: 1
Gebed
Collecte
Slotlied Lied 245: 1 en 2
Zegen
Gemeente zingt het drie-voudig Amen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters