Beleid
lllll

header3

Orde van dienst/Liturgie

Liturgie Hervormde gemeente Ommen, 25 augustus 2019, 09.30 uur

Afkondigingen
Psalm 108:1
Stil gebed, votum en groet
Psalm 92:7,8


Als Nieuwtestamentische leefregel: Johannes 15:1-8 NBV
LB 653:1,5 U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Kinderen naar de kindernevendienst


Schriftlezing: Efeze 4:1-16 NBV
Psalm 68:6,7
Verkondiging
LB 970:1,2,3,4,5 Vlammen zijn er vele


Gebeden
Collecten
LB 412:1,6 Wij loven U o God belijden U als Heer
Zegen + gezongen amen

Hervormde Gemeente Vinkenbuurt, liturgie voor de dienst van 25 augustus 2019, 10.00 uur

Lied 978:1,2,3,4: Aan u behoort o Heer der Heren
Bemoediging en groet
Lied 650: 1,2,3,4: de aarde is vervuld
 
Gebed
Leefregel: Exodus 20
Psalm 119: 28,29,30
 
Praatje met de kinderen
Schriftlezing: Galaten 5:13-26
Lied 654: 1,2,3,4: Zing nu de Heer, stemt allen in
Preek
 
Lied 656: Ik ben de wijnstok
Collecten
Gebeden
Lied 912:1,6: allen, 2, 4: vrouwen, 3,5: mannen: Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen
 

Liturgie morgendienst Witharen 25 augustus 2019, 10.00 uur

Voor de dienst zingen we Psalm 42: 1, 6, 7.
Welkom en afkondigingen
Psalm 98
Stil gebed
Groet .

Lied: 413: Grote God wij loven u
Gebed voor de verlichting van de Heilige Geest
Lied: 850 Geen taal bij machte U te meten

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Het Zondagskind steekt de kaars aan.
Lied: Kinderlied: Samen in het licht

Schriftlezing: Mattheüs 6: 30- 34 ( NBV)
Lied: 967: 1,2,3,4,5 Zonne der gerechtigheid
VERKONDIGING
Lied 1008: 1, 2,3. Rechter in het Licht verheven

(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)


Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied: 415 Zegen ons, Algoede
Zegen
Amen gezongen door de gemeente

Liturgie Ommen Gereformeerde kerk, 25 augustus 2019, 09.30 uur

Voorganger: Ds. Peter Lindhout, Dedemsvaart
Thema: Ben ik vrij?
 
We zingen voor aanvang van de dienst: Lied 289 
Welkom
We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 84: 1, 2, 3    
Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding
We zingen: Lied 645: 1, 2, 3, 4
 
We bidden om Gods ontferming
Leefregel: Deuteronomium 5: 6-21
We zingen: Lied 311: 1, 4, 10   svp met melodie A
 
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
We zingen: We gaan voor even uit elkaar
 
Schriftlezingen: Galaten 5 
1 Kor. 6: 12; 1 Kor.10: 23
We zingen: Psalm 124
 
Verkondiging
We zingen: Gezang 485 (Liedboek voor de kerken 1973)
        O Christus, wees geprezen
 
Dienst van de gebeden
We zingen het Onze Vader: Lied 371
      Eerst couplet 1, dan couplet 2 (= herhaling couplet 1)
      Dan refrein; dan 3 met refrein en 4 met refrein
Dienst van de gaven
Zegen
I.p.v. Amen zingen we: Lied 425

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters