Beleid
lllll

header3

Beleid

Beleidsplan Hervormde Diaconie te Ommen.

1. Inleiding:


Wat betekent diaconie?


Het woord "Diaconia" betekent dienst.


Het dienende karakter van de kerk vindt zijn grond in de Bijbel en in het eigen leven van Jezus.Lucas 22 vers 27 zegt: "Ik ben in het midden van u als Eén die dient".                            
Als kerk van de dienende Heer kan zij geen andere opdracht hebben, dan dienend in de wereld te staan.  Het woord "Diaconia" heeft in de loop der tijd de zeer bepaalde betekenis gekregen van "Dienst der Barmhartigheid". Het tegenwoordige diaconaat spreekt van "Dienst der Barmhartigheid en Gerechtigheid". In andere delen van het Nieuwe Testament, zoals in Handelingen 4: 34 en 35 kun je dan ook vaststellen, dat het gaat om gelden ter ondersteuning van de armen, de vreemdelingen, de weduwen en wezen.


Sommige taken die vroeger onder de verantwoordelijkheid van de diakenen vielen, zijn nu overgenomen door de overheid. Er blijft echter voor de diakenen en de diaconale gemeente toch nog genoeg te doen. Denk maar aan de financiële en maatschappelijke problemen die er overal telkens weer zijn.


Dit beleidsplan willen we aan zittende diakenen en aan nieuw te verkiezen diakenen ter inzage geven met als aanvulling een 4-tal bijlagen over specifieke doelstellingsprotocollen. Op het einde van het beleidsplan willen we aandacht vestigen op een aantal zaken die actueel zijn voor de komende periode voor onze diaconie.


Algemeen beleidsplan diaconie.

 

Visie:


Het dienstbaar zijn aan de naaste is een wezenlijk kenmerk van het diaconale werk zoals samengevat: ”Helpen waar geen helper is”. Wij moeten ons geroepen voelen om oog en oor voor onze naaste te hebben. Wij denken daarbij aan mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. In het bijzonder voor diegenen die om wat voor redenen in de knel zijn gekomen.

Het diaconaat is niet enkel voor bevestigde diakenen maar ook een taak voor alle gemeenteleden om zelf diaconaal, dienstbaar, actief te zijn.                                                                            

Het diaconaat van de gemeente moet gebeuren vanuit de gezindheid van Christus. Hij kwam in deze wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. Die dienende houding past ons ook. Wij mogen/moeten een combi-diaconie/gemeente zijn; dat is een diaconie die zowel missionair (met het evangelie) als diaconaal (met aanwezige hulp) aanwezig is in de samenleving.


Concreet maken


Het is belangrijk dat het begrip combi-diaconaat/gemeente geen lege huls wordt maar concreet invulling krijgt. Iedereen heeft gaven en mogelijkheden om anderen op één of andere manier te helpen.


Wat zijn mijn gaven en mogelijkheden?  Denk aan: 
 

 Een luisterend oor?  Bewust tijd besteden voor diaconale hulp
 Sociale vaardigheid?  Extern optreden voor diaconale vraagstukken
 Contacten leggen in dit kader  Geld inzamelen en verdelen
 Budget beheer voor mensen met problemen  Een goed bestuurder
 Handig met handen  Ontwikkelings- en zendingswerk

 

Ook in en naast onze gemeente is er nood. Soms lastig herkenbaar. Er zijn vast mogelijkheden die u heeft om uw naaste in of buiten de gemeente te helpen. Voor wie kunt u een naaste zijn?

Wij zullen als diaconie op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen van de maatschappij en samenleving. Wij willen ons blijven inzetten voor het behoud van de schepping en milieu en voor het behoud van een rustpunt in de steeds intensievere 24-uurs economie.


Wat doen wij.

 

 Belangrijke taken van de diaconie zijn:

 • Ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
 • Dienst doen aan de tafel van de Heer.
 • Inzameling en besteden van de collectes.
 • Beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor de diaconie.
 • Verlenen van bijstand.
 • Initiatieven nemen die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
 • Dienen van de kerk in vergaderingen
 • Plaatselijk, regionaal en financiële ondersteuning bieden
 • Hulp aanbieden bij activiteiten in verpleeg-/vakantie- en/of verzorgingsinstellingen


Doelstelling.


Verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van hen die het nodig hebben.


Voor een aantal taken heeft de diaconie schriftelijke protocollen opgesteld. Onder andere voor:

 • Uitvoering van hulp door Commissie bijstand  
 • Protocol voor Heilig Avondmaal.
 • Overzicht van taken binnen de diaconie
 • Lief en leed pot

Ieder protocol is nader omschreven in een bijlage.


Een afvaardiging van onze diaconie zal aanwezig zijn in lokale en regionale diaconale vergaderingen. Tevens hebben we een afvaardiging voor de vergaderingen van de kerkenraden. Ook nemen diakenen deel in plaatselijke initiatieven gericht op armoede bestrijding. Verder zullen we als diaconie op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen van de maatschappij en samenleving en willen ons altijd inzetten voor het behoud van de Schepping.


De ZWO commissie zal de collectes voor het Werelddiaconaat gaan regelen en maakt keuzes voor buitenlandse projecten waaraan dit collectegeld wordt besteed.

 

Financieel beleid diaconie 2018


De diaconie heeft het beheer over een kapitaal, dat in stand moet blijven. De rente van dit kapitaal wordt elk jaar besteed, evenals de opbrengst van de gehouden collectes, giften en eventueel andere ontvangsten.


De opbrengst van de collectes met een speciaal doel gaat direct naar de daarvoor bestemde doelen of via Kerk in Actie. De gehele diaconie beslist over het verdubbelen van bepaalde collectes, bv. bij internationale natuurrampen. Deze verdubbelingsbijdragen worden dan onttrokken aan het eigen vermogen en niet aan de inkomsten van de z.w.o.-commissie.

 

Elk jaar wordt de jaarrekening en begroting, voor goedkeuring door de diaconie en A.K. ter controle aangeboden aan een accountants- of administratiekantoor of aan twee financiële experts. Bij eventuele op- en aanmerkingen onderneemt de diaconie actie. Door middel van summiere publicatie in Kerkvensters worden de jaarrekening en begroting aangeboden aan de leden van de Hervormde Gemeente. Daarnaast wordt bij het Kerkelijk Bureau de jaarrekening na goedkeuring door de Diaconie en AK gedurende 1 week ter inzage gelegd voor gemeenteleden. Financiële en administratieve stukken worden volgens wettelijk voorschrift bewaard.


Er is een beleggingsstatuut opgesteld waardoor de penningmeester wel zelfstandig mag werken voor wat betreft het verrichten van betalingen en het bijhouden van de financiele administratie maar hij/zij is niet gemachtigd zelfstandig diaconale gelden te beleggen. Dit laatste is voorbehouden aan de goedkeuring door het college van diakenen.


De commissie bijstand gebruikt bij uitgave van leningen een standaard schuldbekentenis die door de schuldenaar en penningmeester van de diaconie wordt getekend.


De diaconie ondersteunt overwegend verenigingen en instellingen die in het landelijke of provinciaal bijdrageadvies vermeld staan.                                                                                                                        

De in het lopende jaar ontvangen verzoeken om een gift c.q. bijdrage worden door de Commissie Binnenlanddiaconaat verzameld. Zij maakt een voorstel tot toekenning, dat meestal in de vergadering van de maand november wordt behandeld.                                                                                           Alleen aanvragers met een C.B.F. en ANBI- keurmerk komen in aanmerking.

 

Beleidsplannen voor 2018 en verder

 

-          Het bespreekbaar en inzichtelijk maken van de verdeling van onze diaconale gelden onder armen, jongeren en ouderen.

-          Verder initiatieven uitwerken voor een lokaal noodfonds.

-          Het uitnodigen van gastsprekers die uit eigen ervaring ons willen voorzien van handvaten om onze diaconale taken beter te kunnen vervullen.

-          Bijdrage leveren aan het project Ommen Armoedevrij


De vergadering wordt gevraagd om de beleidsplannen de komende periode aan te vullen.


De beleidscommissie  


Mei 2018

 

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters