Gezamenlijke berichten van algemene- en kleine kerkenraad
lllll

header3

Gezamenlijke berichten van algemene- en kleine kerkenraad

Gezamenlijke berichten 31-01-2017

Samen Op Weg
Vanaf nu gaat alle informatie vanuit de gezamenlijke vergaderingen van de Algemene Kerkenraad (Hervormd) en Kerkenraad (Gereformeerd) over het SOW-proces en de andere besproken onderwerpen via deze rubriek gepubliceerd worden. Met deze gezamenlijke communicatie willen we een eenduidige berichtgeving voor alle gemeenteleden realiseren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gezamenlijke berichtgeving schroom dan niet contact op te nemen met één van beide voorzitters.

Proces rond SOW
Aan de wijk(kerken)raden was gevraagd om uiterlijk 1 februari 2017 hun besluit te nemen over het uitgebrachte advies van de “Stuurgroep SOW”. Op de aansluitende woensdag 8 februari was gepland om in een gezamenlijke vergadering alle besluiten te bespreken en samen te besluiten welke vervolgstappen mogelijk zijn. Echter bleek in januari dat de Algemene Kerkenraad geen mogelijkheden zag om tussen 1 en 8 februari een besluit te formuleren. Op verzoek van de Algemene Kerkenraad heeft de Kerkenraad er mee ingestemd om de gezamenlijke vergadering één week op te schuiven naar donderdag 16 februari. Op de eerder genoemde 8 februari gaat de Algemene Kerkenraad haar besluit formuleren. In de volgende editie zullen we u informeren over de resultaten van onze gezamenlijke besprekingen. We bidden, samen met u, om een zegen over onze besprekingen. Dat dit alles mag zijn tot eer van Gods naam en tot opbouw van onze kerk en gemeente.

Jongerenwerker
Tegen het eind van 2015 heeft de hervormde gemeente een erfenis mogen ontvangen van de familie Lindooren. De financiële afwikkeling van deze erfenis heeft in 2016 verder zijn afronding gekregen. Het College van Kerkrentmeesters (hervormd) meldde een erfenis van een behoorlijke omvang. Als CvK en Algemene Kerkenraad zijn we de familie Lindooren hier heel erg dankbaar voor. Het geeft ons echter ook een opdracht om zorgvuldig om te gaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd. In nauw overleg hebben College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad besloten om van deze eenmalige meevaller een bedrag van € 50.000,00 te gaan besteden voor een specifiek doel. Na afstemming met de 3 wijkkerkenraden is unaniem door de Algemene Kerkenraad besloten om als doel PaKaN! te kiezen. En dan heel specifiek een jongerenwerker. Al sinds enige tijd heeft PaKaN! een noodsignaal afgegeven voor extra ondersteuning van het jeugdwerk. En wachten tot er meer duidelijkheid komt rond het SOW-proces lijkt ons geen goede optie. Omdat het jeugdwerk al jaren gezamenlijk wordt uitgevoerd is dit voorstel besproken met de Kerkenraad. In de gezamenlijke vergadering van 25 januari hebben beide kerkenraden hun akkoord gegeven aan dit voorstel en aan de beide moderamina de opdracht gegeven om de verdere uitvoering samen met PaKaN! op te gaan pakken.

Werken aan veilig Jeugdwerk
Als Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente zijn wij ontzettend blij met alle vrijwilligers die taken in ons jeugdwerk verrichten zoals het leiden van de clubs, kindernevendienst, oppas, etc. In deze taken is een goede, respectvolle benadering uiteraard van groot belang, juist in het contact met de jeugd. Wij vinden het daarom belangrijk dat elke vrijwilliger/medewerker zich bewust is van een juiste bejegening van onze jeugd. Wij willen onder geen beding (be)oordelen, maar juist vreselijke gedragingen als (seksueel) misbruik, middels bewustwording, voorkomen!
In de komende maanden willen we hier samen met PaKaN! gericht aandacht aan gaan besteden en afspraken maken over een goede verankering van alle gemaakte afspraken, inclusief een meldpunt.

Kerkenraad en Algemene Kerkenraad, Johan Schinkelshoek en Lambert van den Berg.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters