Structuur
lllll

header3

Structuur

Organisatievorm en structuur

Bestuur

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (kerkenraad en kleine kerkenraad), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode).

Binnen de Gereformeerde kerk te Ommen is het de kerkenraad die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt.

De kerkenraad geeft daarmede leiding aan de gemeente als geheel.

Aan de kerkenraad is toevertrouwd de algehele leiding aan de opbouw van de gemeente.

Enkele concrete voorbeelden om één en ander te verduidelijken: vaststellen van het beleidsplan, het nemen van besluiten waarover de gemeente is gehoord, het vaststellen van de begroting en jaarrekeningen. Het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing.

De kleine kerkenraad richt zich op zaken van formele en administratieve aard en zaken die geen uitstel gedogen. Het leiding geven aan de verkiezing van ouderlingen en diakenen. Het toetsen van werkplannen en eventueel vaststelen van instructies aan de colleges, taakgroepen en wijkraden.

Het moderamen van de (kleine) kerkenraad heeft tot taak voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomst van de (kleine) kerkenraad.

Verantwoordelijkheden en uitvoering

De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regeling(en).

De plaatselijke regeling is bedoeld, met als basis de kerkorde, het leven en werken binnen de gemeente mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als financieel gebied.

De kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en kerkelijk werk(st)ers en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast.

De uitvoering (verzorging) van het beleid, wordt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden, financiën, personeels-zaken en gebouwen) en het College van Diakenen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.

De kerkenraad als ook de kleine kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest.
De kerkraadsleden uit de colleges en taakgroepen zijn medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de kerkenraad, zodat het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren.

Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de (kleine) kerkenraad, de colleges en taakgroepen, elk met in acht nemen van ieders verantwoordelijkheid, goed samenwerken en het samen eens worden.

Samenstelling

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers.

De kleine kerkenraad wordt gevormd door de voorzitter, de 1e en 2e algemene scriba, de predikanten, de voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van het College van Diakenen, een beleids-ouderling namens elk van de vijf taakgroepen (Pastoraat, Vorming en Toerusting, Eredienst, Jeugd en Missionair Werk) en elke wijkraad is vertegenwoordigd middels één ouderling en één diaken.

Het moderamen wordt gevormd door de voorzitter, de 1e en 2e scriba, één der predikanten, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, één van de voorzitters van de wijkraden en een beleidsouderling van één van de taakgroepen bij toerbeurt.

Algemeen uitgangspunt voor de gekozen structuur:

De taakgroepen geven uitvoering aan de te verrichten werkzaamheden en bepalen hun beleid binnen de daarvoor vastgestelde kaders vastgesteld door de Kerkenraad en de Kleine kerkenraad.

De Kleine Kerkenraad is verantwoordelijk voor aansturing van de taakgroepen en voor formele en administratieve zaken en voor zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en het leiden en voorbereiden van de bijeenkomsten van de Kleine Kerkenraad.

De Kerkenraad heeft de algehele leiding. Ze draagt zorg voor de opbouw van de gemeente.

De kerkorde schrijft voor wanneer de Gemeente gehoort dient te worden alvorens tot besluitvorming te komen.

 

  organogram 001 medium

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters