Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Dienst van Schrift en Tafel Gereformeerde kerk te Ommen, 8 september 9.30 uur

Voorganger: ds. Hans Baart
Lector: Sandra Weller
Organist: dhr. Frans Dijkstra
 
VOOR DE DIENST
Vooroefenen het refrein uit het Tafelgebed (met orgel) en Lied 386 (met piano)
 

DIENST VAN DE INTREDE
Welkom
We gaan staan.
Lied 601 (staand): 1a, 2b, 3 in wisselzang ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
MISSCHIEN EEN BEETJE AFWIJKEND, MAAR HET GAAT DUS OM DE EERSTE REGELS VAN COUPLET 1 EN DE LAATSTE REGELS VAN COUPLET 2, WAARNA GEZAMENLIJK HEEL 3. MUZIKAAL IS HET GEWOON TWEE KEER HET LIED.

1a.vrouwen
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

2b.mannen
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.allen
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Bemoediging (staand)
V Onze hulp is de Naam van de Heer
G die hemel en aarde gemaakt heeft,
V trouw in eeuwigheid
 laat Hij niet los wat zijn hand heeft opgepakt.
 
Groet
V Genade voor ons allemaal en vrede –      
   daarmee worden wij gegroet
   door God onze Vader en Jezus Christus onze  Heer.
G Amen

We gaan zitten.
Inleidende woorden
Gebed
Lied ‘We hebben allemaal wat’ (kinderlied) https://www.youtube.com/watch?v=1GpafV-ZBMA&t=10s
Kinderen nemen het licht en de bijbel mee naar de kindernevendienst
Lied bij het weggaan | Lied 423: 1 ‘Nu wij uiteengaan’
 
DIENST VAN DE SCHRIFT
Lezing | 1 Samuël 16: 1-13 (Naardense Bijbelvertaling)

De Ene zegt tot Samuël:
tot wanneer blijf je om Saul rouwen?-
ik heb hem verworpen
om over Israël koning te zijn!-
vul je hoorn met olijfolie
en ga heen:
   ik zend je tot Jesse de Betlehemiet,
want ik heb bij zijn zonen
   voor mij een koning gezien!

Dan zegt Samuël: hoé kan ik gaan?-
Saul zal ervan horen en mij ombrengen!
••
De Ene zegt:
je moet aan je hand een runderkalf meenemen
en zeggen:
om dit te offeren aan de Ene
   ben ik gekomen!-

je moet Jesse bij het offermaal roepen,-
en zelf zal ik
je laten weten wat je moet doen;
zalven zul je voor mij
degene van wie ik het tot je zeg!

Dan doet Samuël
wat de Ene heeft gesproken
en komt hij aan in Betlehem;
huiverend
gaan de oudsten van de stad hem tegemoet,
en zeggen: betekent je komst vrede?

Hij zegt: vrede!,
om te offeren aan de Ene ben ik gekomen;
heiligt u
en komt met mij bij het offermaal!
Hij laat Jesse en zijn zonen zich heiligen
en roept hen tot het offermaal.

En het geschiedt bij hun komst
dat hij Eliav aanziet,-
en zegt:
vast is hier tegenover de Ene zijn gezalfde!

Maar de Ene zegt tot Samuël:
verkijk je niet op zijn aanzien
   en de hoogte van zijn gestalte,
   want hem heb ik verworpen!-
want het gaat niet om wat de mens ziet,
want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Ene ziet het hart aan!

Dan roept Jesse Avinadav,-
en laat hem voorbijkomen
   voor Samuëls aanschijn;
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

Dan laat Jesse Sjama voorbijkomen,
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!
10 
Zo laat Jesse
   zeven zonen van hem voorbijkomen
   voor Samuëls aanschijn;
en Samuël zegt tot Jesse:
al dezen heeft de Ene niet gekozen!
11 
Dan zegt Samuël tot Jesse:
   zijn alle jongens geweest?
En hij zegt: de kleinste is nog overgebleven,
zie, die is herder bij het wolvee!
Samuël zegt tot Jesse:
   zend bericht en haal hem!-
want we zullen niet rond zijn
   voordat hij hier is gekomen!
12 
Hij zendt bericht en laat hem komen;
   hij is rossig,
daarbij mooi van ogen en goed om te zien;

en de Ene zegt: sta op, zalf hem,
   want deze is het!
13 
Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie
en zalft hem in de kring van zijn broeders;
de Geest van de Ene grijpt David aan
vanaf die dag en opwaarts;
Samuël staat op
en gaat terug naar Rama.
 
Luisterlied ‘Ken jij mij? Wie ken je dan?’ https://www.youtube.com/watch?v=DxJNZ53u6Uw
 
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
 
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
oor niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
 
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Korte overweging
Lied/Psalm 139: 1, 2 en 14 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
Evt. afko van overlijden
Voorbeden, stil gebed  (NB 14 sept actiedag CAMO)
 
DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
V Christus nodigt ons uit
om met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
 Zalig wie genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Collecte
Tijdens de collecte klinkt muziek, die uitloopt op het zingen van Lied 386 ‘Vier met alles wat in je is’
1.orgel
2.piano (Hans)
3.orgel

Tafelgebed
V: Danken wij de goede God!
G: Ja, wij willen voor Hem zingen:

Zingen: Refrein
 
V: God, die alles hebt geschapen,
het geheim van het morgenlicht
en de zon hoog aan de hemel,
lucht voor vogels, vrije zielen,
helder water voor de vissen -
heel de aarde een mensentuin:
G: Zelf gaf U ons stem en woorden
 om te zingen: ‘God is goed!’

Zingen: Refrein

V: Zoals overal ter wereld,
zoals overal de mensen
met verbazing en ontzag
zeggen wij hier: ‘Heilig, heilig,
heilig is de Heer van allen,
en gezegend Hij die komt.
G: Heilig is de Heer van allen
 en gezegend Hij die komt’.

Zingen: Refrein

V: Zo gezegend als die ene
is er nooit in heel de wereld,
is er nooit van alle dagen
is er nooit een mens geweest,
nooit een mens geweest als deze:
Jezus, Christus, Hij, uw Zoon.
G: Nooit een mens geweest als deze:
Jezus, Christus, Hij, uw Zoon.

Zingen: Refrein

V: Altijd wist Hij waar verdriet was,
wie alleen was, kende Hij.
Feesten heeft Hij opgevrolijkt,
in zijn hand werd water wijn.
Met twee vissen en vijf broden
leerde Hij de mensen leven
voor elkaar zo goed als God.
G: Voor elkaar zo goed als God.

Zingen: Refrein

G: Hij naast ons. Zijn hele leven
gaf hij weg als een geschenk.
Tot de dood toe voor zijn vrienden
licht en leven, wijn en brood.
V: Zo heeft Hij de laatste avond
dat Hij met hen samen was,
zelf het brood voor hen gebroken
en gezegd: “Dit is mijn lichaam.
Neem het, eet. En denk aan Mij.”
Vol met wijn schonk Hij de beker,
loofde U en gaf hem rond.
“Als je deze beker rondgeeft,
deel je in mijn dood en leven,
deel je in mijn nieuw verbond.”
V: Als wij brood en wijn rondgeven,
G: delen wij zijn dood en leven,
V: delen wij zijn nieuw verbond.
G: Maranatha! Tot Hij komt.

Zingen: Refrein

V: Geest van God, help ons te leven
  door dit brood en deze wijn
  als die mens van alle mensen:

Zingen: Na deze morgen alle dagen

Gezamenlijk Onzevader
Vredegroet
We groeten elkaar met ‘vrede van Christus met jou!’
 
Delen van brood en wijn
(Breken)
V Ontvang dit brood,
gebroken, gedeeld, gegeven
G Amen
(Schenken)
V Ontvang deze beker,
wijn van het Koninkrijk
G Halleluja!

Rondgang

Dankzegging
V Danken wij dan zingend onze Heer,
die in tekenen
en in heel ons leven
ons voeden wil met het goede brood,
en ons laten proeven wil van de vreugde
die Hij ons heeft toebedacht.
 
Dankzegging en slotlied 704 ‘Dank, dank nu allen God’
 
ZENDING EN ZEGEN
Zegen
V De genade van onze Heer Jezus Christus,
 de liefde van God
 en de gemeenschap van de heilige Geest
 met ons allen!
G Amen
 
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters