Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie morgendienst 11 augustus 2019 om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk Ommen

Voor de dienst zingen we lied 848
Welkom en afkondigingen door Joaline Breteler
Psalm 43: 1, 2
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Lied 216
 
Inleidend woord
Lied 301 k 2 x oefenen
Gebed voor de nood van de wereld waarbij lied 301k een aantal keren wordt gezongen
Lied 910: 1, 2
De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Nadat het zondagskind Bjorn Dunnewind de kaars heeft aangestoken zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’
 
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Jeremia 20: 7-18 door Joaline Breteler
 
7 ‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken,
u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.
Dag in dag uit lachen ze om mij,
iedereen bespot mij.
8  Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:
“Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen mij
dag in dag uit schande en vernedering.
9  Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen,
niet meer spreken in zijn naam,
dan laait er in mijn hart een vuur op,
dan brandt het in mijn gebeente.
Ik doe moeite om het in bedwang te houden,
maar ik kan het niet.
10  Want de mensen bauwen mij na:
“Overal paniek! Overal paniek!
Roep het, dan vertellen wij het verder.”
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val:
“Misschien laat hij zich verleiden,
dan krijgen wij hem in onze greep,
dan wreken wij ons op hem.”
11  Maar de HEER staat mij ter zijde als een machtig krijgsman.
Daarom komen mijn belagers ten val,
ze krijgen mij niet in hun greep.
Ze zullen diep worden beschaamd,
ze zullen hun doel niet bereiken.
Ze worden overladen met eeuwige schande,
nooit zal die worden vergeten.
12  HEER van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien dat u zich op hen wreekt.
U leg ik mijn zaak voor.
13  Zing voor de HEER, loof de HEER,
want hij heeft het leven van de arme
uit de handen van boosdoeners gered.
14 Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren,
de dag waarop mijn moeder mij baarde.
Die dag mag niet gezegend zijn.
15  Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht,
en riep: “U hebt een kind, een jongen!”
16  Het zal die man vergaan
als de steden die de HEER meedogenloos verwoestte.
Hij hoort kreten om hulp in de morgen,
krijgsgeschreeuw op het middaguur.
17  Had hij me maar in de schoot gedood,
dan was mijn moeder mijn graf geworden,
dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven.
18  Waarom moest ik de moederschoot verlaten?
Ik heb alleen maar verdriet en pijn,
ik slijt mijn dagen in schande.’
 
Lied 941: 1, 2
Schriftlezing Mat. 27: 39-46 door Joaline Breteler
 
39  De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem:
40  ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’
41  Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen:
42  ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven.
43  Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’
44  Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
45  Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
46  Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
 
Lied 941: 3, 4
Verkondiging
Lied 578: 1, 2, 5, 6
(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)

 Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2
 
 Gebeden

Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied 418: 1, 3
Zegen
 
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters