Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie Paaswake, 20 april 2019 om 21.00 uur GKV Het Baken Ommen

Thema: ‘een nieuw begin’

Voorgangers: ds. Harrie de Hullu en ds. Marianne Winters-Karels

Medewerking/organisatie : Werkgroep rondom Pasen.

Muzikale medewerking: Roelof Elsinga, Klaas van der Wal


I. Opening
(De dienst begint in een donkere ruimte in stilte)

Gebed (voorganger H)

II. Lezingen uit het oude testament
Jongere: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Voorganger H: Dit is de nacht waarop God licht schiep in de duisternis en leven maakte uit het niets, een nieuw begin.

1e lezing: Genesis 1: 1 t/m 5 (Syds Kloosterman)

Stilte

Zingen: LB 513: 1 t/m 4 ‘God heeft het eerste woord’

Jongere: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Voorganger H: Dit is de nacht dat God Israel bevrijding schonk dwars door de dood. Hij liet zijn volk veilig door de Rietzee trekken en ontkomen aan de Egyptische legers, vertelt Exodus 14.

2e lezing Exodus 14:21-23,26-29 (…)

Stilte

Zingen: Lied van Mozes (berijming Arjan Minnema op de melodie van LB 868) vers 1,5,7,9

3e lezing: Ezechiel 36: 24-28 (Syds Kloosterman)
(Aankondigen: God liet zijn volk uit ballingschap terugkeren en een nieuw begin maken. Ezechiël 36 zegt:…)

Zingen: Psalm 51:4 en 5 (LB=GK)

Stilte

Zingen: LB 598 Als alles duister is (3x)

III. De intocht van het licht
De nieuwe paaskaars wordt brandend door de diaken binnengedragen.
(iedereen gaat staan)

Diaken (3x): LB 593 Licht van Christus
(of gesproken Christus is het licht)
Allen (3x): Heer, wij loven U!

Voorganger M: Het licht van Christus, die in heerlijkheid verrezen is, moge de duisternis uit ons leven verdrijven. de nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken: de zon der gerechtigheid gaat over ons op.
Allen: Amen.

M ontsteekt haar kaarsje aan de paaskaars. Vier leden van de werkgroep komen op het podium. M steekt hun kaarsjes aan en zij gaan twee aan twee de gangpaden in en steken de kaarsjes aan van de mensen links en rechts van de gangpaden.
Het licht wordt in stilte doorgegeven.

Voorganger M: (Als bij iedereen de kaars brandt) We vieren de omslag van donker naar licht. Vanuit de liturgische kleur paars, uit de 40-dagentijd, de kleur van inkeer, gaan we nu over naar de kleur wit van Pasen. Wit de kleur van feest, zuiverheid, de kleur van de doop, vannacht ook de kleur van de doopgedachtenis.


Op dat moment doet M haar paarse stola af, draait hem om, en doet de witte kleur om

Zingen: LB 600 Licht ontloken aan het donker

Iedereen blaast hier zijn kaarsje uit en gaat weer zitten

IV. Het evangelie van de opstanding
Jongere Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Voorganger H Dit is de nacht waarin de Heer opstond uit de dood, waarin Hij de macht van dood en graf overwon en ons een nieuw begin gaf.
Wij staan op voor de lezing van evangelie van de opstanding.

4e Lezing: Lucas 24: 1-10 (voorganger H)

Voorganger H: Taizélied 106 Christus is waarlijk verrezen
Allen: Christus is waarlijk verrezen (2x)

V. Doopgedachtenis
Diaken vult het doopvont met water

Lezing 5: Romeinen 6: 3-11 (voorganger M)

Voorganger M: Korte toelichting doopgedachtenis

Doopgedachtenis
M sluit af met de oproep wie wil kan naar voren komen en bij het doopvont zijn eigen doop gedenken. Hij/zij kan daarbij met water uit het doopvont een kruis op het voorhoofd maken.
Onder het zingen van het Dooplied van Sela In het water van de doop kan ieder naar voren komen. M blijft achter het doopvont staan en sluit als laatste af met het doen van de doopgedachtenis.

Dankgebed (Voorganger M)

Mededelingen (Voorganger M)

VI. Heenzending
Zingen: LB 634 U zij de glorie!

Zegen (Voorganger H)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters