Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Liturgie 17 maart 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Lied voor de dienst: Lied 605


Welkom en afkondigingen door lector Lidy Tent


Psalm 25: 3


Stil gebed – Onze hulp – Groet

Lied 608: 1, 3

Inleidend woord

Woorden van verootmoediging uit psalm 25:
1 Van David.
Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.

Lied 578: 1, 2, 5, 6 (tijdens het naspel komen de kinderen van de kindernevendienst naar voren)

Gesprek met de kinderen

• Filmpje van deze zondag
• Gesprek
• We luisteren naar het projectlied van deze dag
• We zingen het projectlied van deze dag
• Nadat zondagskind Noa Wermink de kaars heeft aangestoken gaan de kinderen naar de nevendienst

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezingen door lector Lidy Tent:

Lucas 9: 28-36
28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.
29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.
30 Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia,
31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.
32 Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.
33 Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei.
34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde.
35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’
36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

2 Petrus 1: 12-19
12 Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen.
13 Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf.
14 Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken-dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven-,
15 en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen.
16 Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
17 Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’
18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.
19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Lied 538: 1, 3, 4

Verkondiging

We kijken en luisteren naar een fragment uit Taizé en zingen/neuriën de tekst mee: Bleibet hier und wachet mit mit, wachet und betet.

https://www.youtube.com/watch?v=oXNTu1NUkaw
(ondertussen komen de kinderen van de kindernevendienst weer terug)

Afkondigingen (eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2)

Gebeden

Collecte (de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 542

Zegen met gezongen ‘Amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters