Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde van dienst 10 februari 2019 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

VOORAF

Lied voor de dienst: ELB 377
Welkom en mededelingen


INTOCHT

Intochtslied: Psalm 92: 1 en 3
Stil gebed
Aanvangswoord en groet
Zingen: Klein Gloria

VOORBEREIDING

Als verootmoediging zingen: ELB 302
Woord om naar te leven
Zingen: NL 912: 1, 2, 5 en 6


BEDIENING VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
Zingen: Psalm 107: 12 en 13
Kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: Samen in het licht
Uitleg en verkondiging
Zingen: ELB 187

GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden
Collecte
Slotlied: NL 672
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’.

ELB 377

U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart.
God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem griefde;
voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.
'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven
van zulk een liefde word bedolven.

Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen
en hoe verlangt uw hart naar mij?
Gij komt mij met uw liefde tegen,
opdat ook ik de uwe zij.
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren:
U wil ik eeuwig toebehoren.

U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis.
In U alleen heb ik het leven
en niet in 't geen van de aarde is.
Bij U is rust, bij U verblijden;
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.


ELB 302

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

ELB 187

't Scheepke onder Jezus'hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

Zon, bestraal het kleine scheepke;
winden, stuwt het zacht vooruit;
golven, draagt het naar de verten,
waar Gods einder zich ontsluit.
Dat nooit 't geloof bezwijken moog';
God houdt zich aan zijn woord;
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor't oog.

Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
wappert boven d'oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
'O Heer, geleid ons voort!'
Wij hebben's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog!

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters