Home
lllll

Welkom bij PKN gemeenten Ommen

logo nieuw

Orde van dienst 13 mei 2018 om 19.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Welkom en afkondigingen
Lied: Psalm 47,2
Stil gebed, Votum en groet
Lied: Psalm 110, 1 en 5

Gebed
Schriftlezingen: Handelingen 1,1-11 en Romeinen 8,31-39 (HSV)
Lezing Heidelbergse Catechismus: zondag 18 (v/a 49) en zondag 19
Zondag 18
46. Wat bedoel je met “opgevaren naar de hemel”?
Christus is voor de ogen van Zijn discipelen van de aarde naar de hemel gegaan. Daar is Hij voor ons bestwil, totdat Hij terugkomt om de levenden en de doden te oordelen.

47. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld? Dat heeft Hij ons toch beloofd?
Christus is echt mens en echt God. Als mens is Hij niet meer op de aarde, maar als God verlaat Hij ons nooit; Hij blijft bij ons met Zijn majesteit, genade en Geest.

48. Als de mensheid van Christus niet overal is, lijkt het alsof de mensheid en de Godheid van Christus niet bij elkaar zijn. Is dat zo?
Zeker niet. Christus’ Godheid is overal aanwezig en kan door niets worden tegengehouden: ze is op aarde, maar ook in de hemel, waar Zijn mensheid is. Daardoor blijven Zijn Godheid en mensheid samen in één persoon.

Lied: Weerklank 383, 1 en 2

Voor ‘t oog van zijn discipelschaar
ten hemel opgenomen,
is Christus ons ten goede daar,
totdat Hij weer zal komen.
Die onze straf gedragen heeft
en vrijspraak heeft verworven
Hij komt en oordeelt al wie leeft
en al wie zij gestorven.

Als mens is Hij niet meer op aard,
als God zal Hij niet wijken.
Zijn majesteit behoedt, bewaart
en zijn gena zal blijken.
Ook door zijn Geest, de Pinkstergeest,
is Hij bij ons gebleven.
Zo is zijn hemelvaart een feest,
een zegen ons gegeven.

Melodie gezang 231

Verkondiging

Lied: Weerklank 383, 3 en 4

Hij is als Advocaat bereid
bij Vader op te treden.
Hoor hoe Hij bidt, hoor hoe Hij plet:
‘Ik heb voor hen geleden’.
Ons Hoofd, Hij ging ons voor naar huis,
als pand aan ons gegeven:
Hij haalt zijn lidmaten eens thuis,
om daar met Hem te leven.

Zijn Geest is ons in onze strijd
als tegenpand gegeven,
een kracht die ons voortdurend leidt
en naar zijn wet doet leven,
want boven is ons vaderland,
waar Christus, onze Koning,
gezeten aan Gods rechterhand,
zijn troon heeft en zijn woning.

Avondgebed Luther

Inzameling der gaven
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied: Weerklank 384

Lof zij Christus, die zijn werk
voortzet als het Hoofd der kerk.
In de hemel zit de Zoon
rechts van Vader op de troon,
namens God mag Hij regeren.
Alles heeft Hij in zijn hand,
hemel, aarde, zee en land
moeten Koning Jezus eren.

’t Voordeel van zijn heerlijkheid
wordt alom ten toon gespreid.
Gaven groot en gaven goed
giet Hij uit in overvloed,
deelt zijn Heil’ge Geest ons mede.
En zijn macht beschermt, bewaart,
als een vijand onrust baart,
tegen ons zijn plan gaat smeden.

Blij verwacht ik Hem, mijn Heer.
Komt Hij op de wolken weer
en spreekt Hij dan tot besluit
als een Rechter ‘t oordeel uit,
dan hoef ik Hem niet te vrezen.
Rechter die mijn Redder was,
door zijn striemen mij genas,
eeuwig zal ik bij Hem wezen.

Melodie: Psalm 150

Zegen, beaamd door gemeente

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters